Ako učíme

Ako učíme?

Naše učenie je založené na nadobudnutých skúsenostiach, ktoré odovzdávame ďalším generáciam parkouristov. Tieto skúsenosti v parkoure a vo vedení tréningov získavame už viac ako jedno desaťročie, vďaka čomu dokážeme efektívne, bezpečne a cieľavedomo naučiť ľudí, o čom parkour naozaj je.

V dobe, keď sme začínali nebol na vôkoľ nikto, kto by nám poradil, preto sme museli jednotlivé techniky do hĺbky analyzovať. Rokmi sme vytvorili efektívnu metodiku, ktorá prihliada na individuálny rozvoj jednotlivca po všetkých stránkach. Na tréningoch sa deťom snažíme odovzdať viac ako len prirodzený pohyb. Naším cieľom je deti naučiť, že pohyb je súčasťou každodenného života a parkour je skvelý nástroj na to, aby sa vedeli bezpečnejšie hýbať kdekoľvek budú.

Naša Parkour Škola je vedená dlhoročnými parkouristami, ktorý tým naozaj žijú.   Preto dávame veľký dôraz na výber našich trénerov. Je pre nás dôležité, aby to boli ľudia so skvelým srdcom, ktorí sú už dlhé roky súčasťou parkourovej komunity a napĺňa ich rozvoj detí, a mládeže. 

Našim cieľom je viesť ľudí ku komplexnému učeniu smerujúcemu k základnej hodnote parkouru: “buď silný, aby si bol užitočný.” Aby to, čo sa naučia u nás, vedia využiť v bežnom živote. Aby patrili do úžasnej komunity ľudí, ktorý žijú pohybom a v neposlednom rade aby sme spoločne rástli :)

Buď silný, aby si bol užitočný

NA ČO PRIHLIADA NAŠA METODIKA?

INDIVIDUÁLNOSŤ
Každý jeden človek má iný progres. Snažíme sa motivovať a sledovať posun každého žiaka. V prípade ak rýchlo napreduje, odporúčame posuny do vyšších úrovní kurzov prípadne naopak, nechávame mu priestor dotrénovať čo mu nejde.
KOMPLEXNOSŤ
Tréning nie je len o fyzickej stránke. Tá je často východisková pre posun do ďalších úrovní, no zároveň tvorí súhru s psychickou a morálnou stránkou jedinca. Preto je pre nás podstatné vedieť okrem fyzickej stránky aj či dieťa vie pracovať v skupine, či vie bezpečne určiť kde sú jeho limity a pod.
RADOSŤ Z POHYBU
V prvom rade je naším cieľom ukázať ľuďom, že pohyb je prirodzenou súčasťou života. Preto všetkých vedieme k radosti z neho a nie k striktnému dosahovaniu výkonov. Hlavné je aby to našich žiakov bavilo, napĺňalo a prinášalo do života tie malé víťazstvá, ktoré ich robia šťastnými. To vytvorí pozitívny návyk na šport, ktorý ich bude sprevádzať po celý život.
HODNOTY
To, čím sa naše učenie odlišuje od ostatních sú práve hodnoty. Parkour vedie ku krásnej filozofii, ktorá dokáže formovať osobnosť už od mladého veku. Pomôže človeku zvládať situácie v živote, naučí ho rešpektovať sa navzájom a učí ho pokore. Pretože parkour nie je len o tom vedieť vyliezť stenu alebo preskočiť prekážku. Je to cesta, ktorú keď raz začneš, tak nechceš opustiť :)

ČO JE OBSAHOM NÁŠHO TRÉNINGOVÉHO PROCESU?

Naša metodika je založená na systéme progresií, ktorý prihliada na individuálnosť jedinca. Preto pri posune detí na vyššie úrovne pozeráme nie len na fyzickú a technickú stránku pohybu, no veľkým faktorom je aj psychický a morálny aspekt tréningu.

Prvou úrovňou tréningového procesu je brnenie, alebo tzv. fyzický aspekt.
Fyzická zdatnosť je jeden z faktorov, ktorý je nevyhnutný pre rozvoj jedinca. Čím človek nadobúda viac zručností, tým je podstatnejšie aby si formoval svoje brnenie. Aktívnu schránku (telo), ktorá potrebuje zvládať zaťaženie späté s parkourom.

Druhý na nás čaká psychický aspekt.
Na našich tréningoch aplikujeme metódu postupnosti, vďaka ktorej dokážeme bezpečne zdolávať výzvy a získavať tie drobné víťazstvá, ktoré budujú zdravé sebavedomie :) Pekne krôčik po krôčiku pomáhame deťom prekonávať strach a bezpečne posúvať limity, čím formujeme ich psychickú stránku.

A na záver morálny aspekt parkouru.
Je pre nás podstatné ukázať deťom, že parkour nie je len o veľkých skokoch. Nesie so sebou krásnu filozofiu, ktorá má moc vyformovať v človeku úžasné vlastnosti (pokora, rešpekt k sebe a okoliu, disciplína a trpezlivosť). A to je to, čo na tom milujeme. Má moc ukázať ľuďom, že vzájomná pomoc je úplne prirodzená a ego tu nemá miesto :)

AKO FUNGUJE POSUN NA VYŠŠIE ÚROVNE V NAŠICH KURZOCH?

Naše kurzy sú rozdelené na 4 kategórie, ktorými sú Parkourčatá, Začiatočníci, Mierne pokročilí a Pokročilí. Každá jedna kategória má svoje vekové špecifikácie, rozdielne osnovy a metodické postupy. Špecifiká jednotlivých kategórií si vieš pozrieť priamo po rozkliknutí ponuky kurzov.

Teraz sa zameriame na to čo musíš spĺňať, aby si sa dostal do vyšších úrovní.
Všetky naše kurzy sú nastavené na ročný mezocyklus. V rámci jedného roka by mal každý žiak zvládnuť techniky pre danú úroveň, ktoré sú zároveň predpokladom pre posun do vyšších úrovní. Ak je niekto šikovný, trénuje viac krát do týždňa u nás aj doma, vie tento posun urobiť aj po prvom polroku. Prihlasovanie na vyššie úrovne sú podmienené našim odporúčaním, prípadne osobitným pretestovaním. Ak ani na konci roka žiak nezvláda dané techniky, je potrebné zostať v danej kategórií a zamakať na jednotlivých prvkoch, ktoré sú kľúčové pre posun vyššie.
Ďalším faktorom je vek. Každá kategória má dané vekové rozhranie vzhľadom na fyziologický a mentálny vývoj detí. V osobitných prípadoch, kedy je dieťa mentálne a fyzicky vyspelejšie ako svoji rovesníci, vieme urobiť výnimku a posunúť ho aj do kategórie mimo jeho vek. Toto odporúčanie je na zhodnotení vedúceho trénera.
Veľkú úlohu v posune dieťaťa zohráva aj frekvencia navštevovania tréningov. Nami odporúčaná frekvencia na naučenie sa všetkých techník za jeden rok je 2x do týždňa. Pokiaľ dieťa navštevuje tréningy 1x do týždňa je pravdepodobné, že v danej kategórii ostane dlhšie ako je plánované. Naopak, pokiaľ dieťa navštevuje tréningy 3 a viac krát do týždňa, jeho posun môže byť skľudom aj na pol ročnej periodicite. Všetko závisí od snahy daného člena. 
Posledným a jedným z najdôležitejších faktorov sú aspekty tréningu. Pri posune na ďalšiu úroveň prihliadame okrem technickej stránky aj na fyzickú stránku, nakoľko čím vyššiu kategóriu bude dieťa navštevovať, tým náročnejšie prvky bude robiť. Na to je potrebné mať silné “brnenie”. Rovnako dôležitá je aj psychická stránka, či si vie dieťa určiť limity, či vie zdravo odhadnúť svoje schopnosti a pod. V neposlednom rade morálna stránka, t.j. ako pracuje v skupine, ako dokáže udržať pozornosť, ako rešpektuje svojich kamarátov, trénerov a ako pristupuje k celému procesu učenia.
Rozvrh
Poloha haly