PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

PARKOUR ŠKOLY 

(ďalej aj „prevádzkový poriadok“)

  

„Tento prevádzkový poriadok slúži na ochranu návštevníkov a prevádzkovateľa telocvične. Jeho dodržiavaním vytvoríme úžasné miesto plné rešpektu, vďaka čomu budeme môcť nerušene šíriť radosť z pohybu medzi širokú verejnosť. Ďakujeme, že ste našou súčasťou a že rešpektujete pravidlá telocvične :)“

 

Prevádzkovateľ telocvične: Parkour Škola o.z.
Adresa prevádzky:
 Parkour Škola, Bajkalská 4, 821 08 Bratislava
Činnosť:
 Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
Internetová stránka:
 prevádzkovateľa je www.parkourskola.sk

Definície pojmov:

Trénerom je odborne a pedagogicky vzdelaný telovýchovný pracovník, ktorý vedie tréningový proces v priestoroch prevádzky.

Personálom
 je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

Návštevníkom je každý, kto vstúpi do priestorov prevádzky či už za účelom návštevy, tréningu alebo využitia nami poskytovaných služieb. Návštevníkom môže byť taktiež člen, ktorý sa na základe odoslania on-line prihlášky na webe prevádzkovateľa prihlásil na niektorú z našich služieb. V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov, členstvo registruje jeho zákonný zástupca, ktorý je zároveň objednávateľom služby.

Zákonným zástupcom je osoba podľa § 31 Zákona o rodine, v sprievode ktorej sa neplnoletá osoba zúčastňuje na tréningovej jednotke.

Rezervačný systém poskytuje možnosť rezervovať si miesto na tréningoch cez našu webovú stránku. Na rezerváciu miesta je potrebné disponovať používateľským profilom a kreditmi, ktoré je možné si zakúpiť priamo v profile.

Tréningovou jednotkou (ďalej aj „TJ“) je časovo ohraničená jednotka, ktorej cieľom je pohybová príprava detí, mládeže a dospelých, ktorej obsah vychádza z koncepcie a druhu tréningu. 

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov, ostatné osoby nachádzajúce sa v priestoroch prevádzkovateľa.

 

I.     Základné ustanovenia

1.         Vstupom do priestorov všetci návštevníci súhlasia s týmto prevádzkovým poriadkom.

2.        Prevádzkový poriadok je umiestnený na stene vpravo pri vchode do priestorov Parkour Školy (vedľa závesu)

3.        Lekárnička je umiestnená na recepcií prevádzky

4.        Prevádzkový poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej „VOP“),  ktoré sú k dispozícií na webovom sídle prevádzkovateľa. Člen, ktorý vyplnil riadnu registráciu na službu zverejnenú na webe prevádzkovateľa a súhlasil so znením VOP zároveň potvrdzuje, že súhlasí so znením prevádzkového poriadku, a všetky prípadné otázky mu boli zodpovedané. 

5.        Zúčastniť sa tréningovej jednotky je možné len po predchádzajúcom oboznámení sa návštevníka s prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pravidlami.

6.        Návštevník alebo zákonný zástupca, v sprievode ktorého sa maloleté osoby mladšie ako 15 rokov zúčastnia prvej tréningovej jednotky bez predošlej registrácie na nami poskytovanú službu, svojim podpisom na konci prevádzkového poriadku potvrdí, že porozumel prevádzkovému poriadku, bezpečnostným pravidlám a pokynom trénerov.

7.        Zákonný zástupca osoby mladšej ako 15 rokov (ďalej len zodpovedná osoba), je povinný oboznámiť maloletú osobu alebo mladistvého s prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pravidlami ako aj zabezpečiť dodatočné vysvetlenie jeho obsahu.

8.        V prípade prenájmu priestorov Parkour Školy na základe predošlej dohody, preberá podnájomca plnú zodpovednosť za škody na majetku prevádzkovateľa a škody na zdraví a majetku účastníkov počas celého priebehu aktivít podnájomcu. Účastníci aktivít podnájomcu sú povinný sa riadiť v plnej miere týmto prevádzkovým poriadkom.

 

II.       Pravidlá pre návštevníkov

 

1.         Každý návštevník je po vstupe do prevádzky povinný sa prezuť do čistej športovej obuvi. Je prísny zákaz vstupu na tréningové plochy bez predošlého prezutia sa.

2.        Rodičia sa môžu zdržovať v priestoroch pre ne vyhradených. Je zakázane svojvoľne vstupovať do tréningových zón počas konania TJ, prípadne inak zasahovať do priebehu tréningového procesu.

3.        Vstup na TJ sa odporúča v športovom oblečení.

4.        Šatňa nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností.

5.        Prevádzkovateľ nezodpovedá za straty a odcudzenie majetku mimo priestorov prevádzky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za voľne odložené veci v šatni, odporúča členom a návštevníkom si cennosti zobrať so sebou do priestorov telocvične, prípadne odložiť na recepcii Parkour Školy, kde cennosti odovzdajú priamo personálu. V prípade nedodržania tohto bodu, nie je prevádzkovateľ povinný nahradiť ani akokoľvek kompenzovať návštevníkovi škodu na majetku.

6.        V prípade, ak došlo k škode na majetku návštevníka, ktorý dodržal predošlé body, tak právo na náhradu škody musí byť návštevníkom uplatnené u prevádzkovateľa bez zbytočných odkladov. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

7.        V prípade nálezu majetku v priestoroch prevádzky, bude daný predmet / oblečenie odložené na recepcii po dobu 30 dní od nálezu. V prípade, ak sa nikto k majetku neprihlási počas danej doby, majetok bude odstránený z priestorov prevádzky. 

8.        Je zakázané vstupovať za recepčný pult bez súhlasu personálu.

9.        Je zákaz vstupu návštevníkom do technických miestností (miestnosť pre upratovačku, kotolňa) a do kancelárie prevádzkovateľa.

10.      V šatni sa návštevníci zdržujú po dobu nevyhnutnú na prezlečenie a prípravu na tréning. 

11.       Je zakázané konzumovať jedlo v tréningových zónach.

12.      V prípade, ak nastane situácia mimo kontroly prevádzkovateľa (pandémia a pod.), je každý návštevník povinný riadiť sa nadradenými opatreniami, ktoré vydajú príslušné orgány SR. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie týchto opatrení.

13.      Knihy umiestnené v knižnici chill zóny sú určené iba na zapožičanie v prevádzke. Je zakázane odnášať knihy mimo priestoru prevádzky.

14.      Rodič je zodpovedný za svoje dieťa v spoločných priestoroch. 

15.      Každý návštevník je povinný sa riadiť aktuálnymi „pravidlami domu“, ktoré sú vypísané na stĺpe oproti recepčnému pultu.

16.      Návštevník zodpovedá za škody spôsobené na majetku Parkour Školy neprimeraným používaním a škody spôsobené ostatným návštevníkom. Zároveň je každý návštevník povinný bezodkladne nahlásiť personálu vzniknuté poruchy a škody na majetku prevádzkovateľa. V prípade vzniku škody spôsobenej na majetku Prevádzkovateľa, je návštevník povinný uhradiť bezodkladne vzniknutú škodu.

 

III.      Podmienky poskytovania služieb

 

1.         Podmienkami navštevovania tréningov realizovaných prevádzkovateľom sú vek (podľa druhu služby) a dobrý zdravotný a mentálny stav návštevníka. V prípade, ak návštevník trpí chronickými ochoreniami, alergiami, prípadne inými špecifikami  zdravotného a psychického stavu, je nutné o tom informovať príslušný personál a trénera  pred začiatkom TJ.  V prípade, ak sa tak neurobí, návštevník preberá plnú zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia počas vykonávaných aktivít.

2.        Účasťou na tréningoch berie návštevník na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať. Zároveň sa návštevník  vzdáva nároku na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku vykonávania športovej činnosti v rámci aktivít organizovaných Prevádzkovateľom.

3.        Účasť na TJ návštevníka postihnutého respiračným, infekčným alebo iným ochorením nezlučiteľným s procesom TJ je zakázaná.

4.        Tréneri a personál sú oprávnení zakázať účasť na TJ návštevníkovi aj bez udania dôvodu, ak majú pochybnosti o zdravotnom stave návštevníka. 

5.        V prípade akéhokoľvek nedodržania bezpečnostných pravidiel, prevádzkového poriadku, pokynov trénerov alebo personálu, alebo poškodzovania zariadenia nachádzajúceho sa v priestoroch prevádzky, alebo v prípade iného nevhodného správania návštevníka v priestoroch prevádzky, sú personál a tréneri oprávnení kedykoľvek vykázať návštevníka z TJ, prípadne zo samotnej prevádzky. V tomto prípade nemá návštevník nárok na vrátenie poplatku za poskytnuté služby.

6.        Návštevník zodpovedá za škody spôsobené na majetku Parkour Školy neprimeraným používaním a škody spôsobené ostatným návštevníkom. Zároveň je každý návštevník povinný bezodkladne nahlásiť personálu vzniknuté poruchy a škody na majetku prevádzkovateľa.

7.        Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku a bezpečnostných pravidiel. 

8.        Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality činnosti vykonávanej prevádzkovateľom a to napríklad z dôvodu konania špeciálnych akcií v priestoroch Parkour Školy , alebo z technických, či personálnych príčin.

9.        Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny osoby trénera. O takejto zmene nie je Prevádzkovateľ povinný informovať vopred.

 

IV.      Bezpečnosť na tréningu, pokyny a pravidlá 

 

1.         Počas tréningovej jednotky sa praktizujú prvky parkouru a ďalších pohybových disciplín, ktorých obsahom môže byť prekonávanie prekážok, akrobatické prvky prípadne iné pohyby smerujúce k fyzickému, psychickému a morálnemu rozvoju. Preto je potrebné vziať na vedomie riziká s tým súvisiace. Všetky prítomné osoby sú povinné správať sa zodpovedne a rešpektovať pokyny trénerov v priebehu TJ a v priestoroch prevádzky.

2.        Návštevník je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť trénerom akýkoľvek úraz, nehodu alebo poškodenie zariadenia používaného počas TJ.

3.        Návštevník je povinný správať sa tak, aby neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie ostatných, dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť ostatných osôb nachádzajúcich sa v prevádzke, a činnosti súvisiace s TJ vykonávať v rámci svojich možností, pohybových schopností a aktuálneho zdravotného stavu

4.        Návštevník je po vstupe do prevádzky povinný dodržiavať nasledovné bezpečnostné pravidlá:

a.      Je prísne zakázaný vstup do prevádzky pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok

b.     Prísny zákaz fajčenia v priestoroch prevádzky.

c.     Návštevníci zúčastňujúci sa TJ nesmú mať počas jej priebehu pri sebe predmety ohrozujúce ich zdravie alebo zdravie ostatných návštevníkov napr., šály, šnúrky, šatky, šperky, náušnice, retiazky, náramky, opasky, okuliare, nože a iné ostré predmety, žuvačky a zároveň nesmú mať vo vreckách svojho oblečenia a ani v rukách žiadne predmety, napr. mobil, kľúče, kľúčenky a pod.

d.     Zákaz odkladania akýchkoľvek predmetov či oblečenia do priestorov, kde prebieha TJ okrem priestoru na toho určeného.

e.     Prísny zákaz skákania hlavou vpred na žinenky alebo do molitanovej jamy. Každý návštevník je povinný rešpektovať Pravidlá jamy uvedené na viditeľnom mieste v blízkosti molitanovej jamy.

f.      Pri pohybe vo výške dbá návštevník na bezpečnosť, sleduje výšku stropu a zároveň zbytočne nepreceňuje svoje schopnosti.

g.     Je zakázané odrážať sa, skákať alebo využívať ako oporu steny, ktoré nie sú na to určené. Sadrokartónové steny v priestoroch cvičebných zón sú označené a v prípade ich zničenia preberá zodpovednosť člen alebo zákonný zástupca.

h.     Pred skokom do molitanovej jamy sa musí návštevník uistiť, že je voľná, musí dodržiavať dohodnuté poradie a po doskočení čo najskôr jamu uvoľniť.

i.      Na tatami je zákaz pohybovať sa v akejkoľvek obuvi, taktiež používať ostré predmety a palice, ktoré by mohli poškodiť podlahu

j.      Airtrack je možné využívať len v priestoroch mäkkej zóny (tatami). Je prísne zakázane sa po ňom pohybovať obutý, prípadne naň zoskakovať z vyšších prekážok. Montáž a demontáž airtracku vykonáva vždy len tréner, personál alebo poverená osoba.

k.     Je prísne zakázane opierať sa, odrážať sa alebo cielene narážať do paletovej steny oddeľujúcej tatami a chill zónu.

l.      Počas tréningovej jednotky je zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť mimo pokynov a súhlasu trénerov alebo personálu.

m.   Ak návštevník cíti akúkoľvek nevoľnosť, musí prerušiť pohybovú činnosť a oddýchnuť si. O tejto skutočnosti informuje trénera alebo personál.

 

5.              Pravidlá open gymu (voľný tréning):

a.      Voľný tréning organizovaný prevádzkovateľom, je vhodný pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti. Tréningy nie sú vedené. Jednotlivci si organizujú svoj tréningový čas samostatne. Voľný tréning odporúčame pre mierne pokročilých a pokročilých atlétov.

b.     Návštevníci sa rešpektujú navzájom a prekážky (debny, žinenky a iné hnuteľné zariadenie) môžu meniť po dohode s ostatnými návštevníky, prípadne dozor vykonávajúcim trénerom.

c.     Návštevníci zanechajú po skončení tréningu plochu upratanú.

d.     Návštevníci môžu využívať náčinie a náradie len na účel, na ktoré je určené.

 

V.       Kamerové systémy

1.         Prevádzkovateľ na základe tohto prevádzkového poriadku informuje všetkých návštevníkov o nasledovných skutočnostiach:

Rozsah kontrolného mechanizmu:

a.     V priestoroch prevádzky je zavedený kontrolný mechanizmus, a to kamerový systém. Tento predstavuje technické zariadenie – monitorovacie zariadenie, pozostávajúce z počtu 7 kamier umiestnených v priestoroch prevádzky, ďalej záznamového zariadenia, monitoru a iných technických súčastí potrebných k tvorbe záznamu.

b.     Monitorovaný priestor je pre návštevníkov prístupný a nachádza sa výlučne v priestore prevádzky a pri vstupe do nej. Monitorované priestranstvo je riadne označené upozornením o monitorovaní kamerovým systémom na viditeľnom mieste.

c.     Identifikácia monitorovaného priestoru:

Kamera č. 1 -  sníma vstupné schodisko
Kamera č. 2 – sníma vstupnú chodbu do prevádzky
Kamera č. 3 -
  sníma recepciu a chill zónu
Kamera č. 4, 5, 6 – sníma parkour zónu a
 mäkkú zónu
Kamera č. 7 – sníma funkčnú zónu

2.        Spôsob uskutočnenia kontrolného mechanizmu je za účelom nepretržitej ochrany majetku návštevníkov a  Prevádzkovateľa a to najmä, avšak nie výlučne za účelom odvrátenia krádeží, poškodenia či zničenia predmetov vyššej hodnoty nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzky.

3.        Kamerový systém nie je primárne určený na sledovanie  členov a ich výkonnosti, či kontrolu ich chovania. Hlavný dôvod inštalácie kamerového systému je zvýšená ochrana majetku.

4.        Náhodne získané informácie o možných majetkových deliktoch zo strany návštevníkov prevádzky, či porušovaní tréningovej disciplíny však budú vyhodnotené v súlade s účelom kamerového systému s vyvodením následkov v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.

5.        Ovládanie a prístup k záznamom získaných z kamerového systému sú priebežne uskutočňované štatutárnym orgánom alebo poverenými osobami. Títo sú povinní zachovať mlčanlivosť ohľadne všetkých získaných záznamov a sú oprávnení získané informácie predkladať výlučne štatutárnemu orgánu zamestnávateľa.

6.        Ovládanie a prístup k záznamom získaných z kamerového systému zo strany ďalších osôb s výnimkou poverených osôb je vylúčené.

7.        Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, či zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré mu v súvislosti s prevádzkovaním kontrolného mechanizmu spočívajúceho v kamerovom systéme vznikli.

8.        Doba trvania kontrolného mechanizmu je odo dňa 19.4.2021 na neurčito.

 

VI.      Záverečné ustanovenia

 

1.         Návštevník, resp. zákonný zástupca vyhlasuje, že si je vedomý, že prevádzkový poriadok Parkour Školy a horeuvedené bezpečnostné pravidlá netvoria vyčerpávajúci zoznam skutočností, nedodržaním ktorých môže dôjsť k vzniku úrazu a preto je povinný správať sa tak, aby predchádzal vzniku úrazu alebo škody. V prípade pochybností o spôsobilosti zdravotného stavu návštevníka, návštevník prekonzultuje svoj zdravotný stav s príslušným lekárom.

2.        Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo upraviť znenie tohto prevádzkového poriadku.

3.        Tento prevádzkový poriadok je súčasťou VOP dostupných na webovom sídle prevádzkovateľa

4.        Tento prevádzkový poriadok je platný od 1.1.2021