Článok I.

Vymedzenie základných pojmovPoskytovateľom služieb je občianske združenie Parkour Škola (ďalej len „Poskytovateľ“), so sídlom Račianska 88B, 83102 Bratislava, IČO: 51889064, zapísané v Registri právnických osôb v športe pod číslom 16616.

 

Prevádzka je miestom výkonu služieb, sídliaca na adrese Parkour Škola, Bajkalská 4, 82108 Bratislava - Ružinov

 

Bankové spojenie: 
Parkour Škola: SK12 8330 0000 0022 0148 7918
 
Parkour Tábor:
 SK42 8330 0000 0025 0148 9560

Všetky ceny sú uvádzané v mene EUR. Uvedené ceny sú bez DPH. Nie sme platcami DPH.

 

Kontaktné údaje na Poskytovateľa sú telefónne číslo: +421 948 918 811, alebo e-mail info@parkourskola.sk

 

Členom sa stane každá osoba, ktorá za účelom účasti na niektorej z našich služieb vyplnila a odoslala on-line prihlášku umiestenú na našom webe www.parkourskola.sk. V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov, členstvo registruje jeho zákonný zástupca, ktorý je zároveň objednávateľom služby.

 

Aktívny člen je každý, kto navštevuje niektorý z kurzov organizovaných Poskytovateľom alebo si zakúpil balíček členstva podľa aktuálneho výberu. Aktívne členstvo platí len počas trvania zakúpeného obdobia.

 

Služby pozostávajú z kurzov, táborov, workshopov, tréningov a inou činnosťou organizovanou v súlade so stanovami Parkour Škola o.z., za cieľom športovej činnosti, pohybového a mentálneho rozvoja, a vytvorenia vhodných podmienok pre rast a podporu Parkouru na Slovensku. Aktuálna ponuka služieb je dostupná na www.parkourskola.sk

 

Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti zabraňujúce či znemožňujúce plnenie povinností vyplývajúce zo zmluvy a vzniknuté až po uzatvorení zmluvy, ktoré nemohli byť príslušnými zmluvnými stranami odvrátené, ani za prijatia primeraných opatrení.

 

Rezervačný systém poskytuje možnosť rezervovať si miesto na tréningoch cez našu webovú stránku. Na rezerváciu miesta je potrebné disponovať používateľským profilom a kreditmi, ktoré je možné si zakúpiť priamo v profile.

 

 

Článok II.

Základné ustanovenia

 

1.           Medzi Poskytovateľom a Členom / Zákonným zástupcom vzniká záväzný zmluvný vzťah platný od vyplnenia a odoslania on-line registračného formulára na konkrétnu službu uvedenú na www.parkourskola.sk, a jej následným potvrdením o prijatí, ktoré je vygenerované systémom.


2.          Člen odoslaním prihlášky potvrdzuje, že bol oboznámený s všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) a zaväzuje sa zaplatiť cenu objednanej služby.


3.          Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva medzi Poskytovateľom a Členom, predmetom ktorej je poskytnutie služieb podľa tejto webovej stránky, a ktorá je uzavretá postupom podľa týchto VOP.


4.          Ceny jednotlivých služieb sú cenami zjednanými dohodou medzi Členom a Poskytovateľom, a vyplývajú z aktuálnej ponuky zverejnenej na www.parkourskola.sk


5.          Člen má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od podania on-line prihlášky. Peniaze sa vracajú iba za neabsolvované tréningy alebo neminuté kredity. V prípade odstúpenia od zmluvy pri táboroch je zaplatená záloha nevratná. 


6.          Ustanovenia odlišné od VOP je možné zjednať v individuálnej kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením VOP.


7.          Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a spolu s ňou a akceptovaním tvoria zmluvnú dokumentáciu. Objednávka i VOP sú zhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.


8.          Poskytovateľ preferuje komunikáciu elektronickou poštou (ďalej len „e-mail“). V rámci uzatvárania kúpnej zmluvy Člen súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté Členovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne poplatky), ako i náklady za poštovú korešpondenciu zaslanú Poskytovateľovi, hradí Člen sám.

 

 

Článok III.
Používateľský účet

 

1.           Používateľský účet (ďalej len „profil“) je účet, ktorý vznikne registráciou člena na www.parkourskola.sk, za účelom prihlasovania sa na vybrané služby ponúkané Poskytovateľom. V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov, profil registruje jeho zákonný zástupca, ktorý je zároveň povinný uviesť svoje kontaktné údaje. 


2.          Pri registrácii profilu je Člen povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je Člen pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Členom v používateľskom účte sú Poskytovateľom považované za správne.


3.          Prístup k profilu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Člen je povinný zaistiť svoj užívateľský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu treťou osobou, a to hlavne tým spôsobom, že bude dbať na riadne odhlásenie z používateľského rozhrania a nebude predávať informácie nutné k prihláseniu do používateľského rozhrania tretej osobe. 


4.          Člen má v rámci profilu možnosť vytvoriť podprofil, ktorý je viazaný na hlavný profil. Podprofil slúži na vytvorenie nového užívateľa bez nutnosti zadať e-mailovú adresu. Do podprofilu sa nedá samostatne prihlasovať, všetko je ovládané cez hlavný profil. Podprofil slúži na uľahčenie prihlasovania viacerých členov na služby ponúkané Poskytovateľom. Minimálny vek člena registrovaného cez podprofil sú 4 roky. Pri registrácií nového člena na naše kurzy sa automaticky vytvorí hlavný profil pre zákonného zástupcu a podprofil pre člena. Pre podprofil platia rovnaké podmienky definované týmito VOP ako pre profil.


5.          Členovia majú v používateľskom účte možnosť prepojiť navzájom svoje profily pre uľahčenie prihlasovania sa na tréningy. Prepojenie členov môže prebehnúť len po obojstrannej autorizácii. Člen prepojením profilu s iným členom súhlasí s prihlasovaním prepojeného člena na tréning za svoje kredity. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadne nezrovnalosti a reklamácie.


6.          Člen nie je oprávnený umožniť využívanie svojho profilu tretím osobám. 


7.          Poskytovateľ môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy Člen poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP. 


8.          Člen berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Poskytovateľa, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 

Článok IV.

Podmienky poskytovania služby

 

1.           Kurzy, workshopy, skupinové tréningy, open gym a iné (ďalej len „tréningy“)

 

1.1.     Tréningy organizované Poskytovateľom sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti.


1.2.    Podmienkami navštevovania tréningov sú vek (podľa druhu služby) a dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Preto pred zahájením tréningového procesu odporúčame navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav, prípadne jeho zmenu je nutné oznámiť trénerovi. Ak sa tak neurobí, telesné aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade, za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na kurz. Taktiež je vhodné uviesť lieky, ktoré člen pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví. 


1.3.    V prípade absencie tréningu je možná jeho náhrada na rovnakom kurze, iný deň v týždni ako je člen prihlásený. Na umožnenie náhrady je potrebné včas ospravedlniť dieťa, minimálne hodinu pred začiatkom tréningu a to telefonickou alebo e-mailovou formou. Tréningy je  možné  nahradiť v iný deň v týždni po vzájomnej dohode, avšak maximálne po dobu obdobia kurzu (náhrady tréningov nie je možné presunúť do ďalšieho obdobia ani do kreditov). Náhradné tréningy neslúžia ako zmena objednaného dňa kurzu! 


1.4.    Skúšobné tréningy: v prípade skúšobného tréningu je prvý tréning bez viazanosti. Ak sa po skúšobnom tréningu rozhodne člen prihlásiť, je nutné uhradiť kurzovné na dané obdobie vrátane prvého tréningu. V prípade ak po skúšobnom tréningu nechce ďalej pokračovať, je nutné uhradiť poplatok za skúšobný tréning. Na skúšobný tréning je možné rezervovať miesto cez náš systém (je potrebné zadať platbu v hotovosti). Miesto držíme len po dobu konania sa prvého objednaného tréningu. Ak sa člen nedostaví, Poskytovateľ má právo zrušiť jeho rezerváciu miesta. V prípade absolvovania skúšobného tréningu bez predošlej rezervácie miesta neručíme za voľné miesto na kurze.


1.5.    Pri registrácií na kurzy vyšších úrovní (mierne pokročilí, pokročilí a pod.) Je nutné, aby člen  disponoval používateľským profilom. Daný profil musí byť autorizovaný na vyššiu úroveň, ktorú je možné získať navštevovaním nižšej úrovne kurzu alebo vykonaním skúšok u trénera. V prípade záujmu o skúšky je potrebné si dohodnúť termín na info@parkourskola.sk


1.6.    V prípade zrušenia tréningu z dôvodu na strane Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo určiť a uskutočniť náhradnú lekciu v inom termíne (napr. iný deň v týždni, než je tréning naplánovaný), či inou formou (zmena priestoru tréningu, dĺžky atď.) alebo preniesť sumu tréningu do formy kreditov.

 

1.7.    Vyplnením a odoslaním prihlášky člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami tréningov a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Poskytovateľom. Taktiež prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.


1.8.    Vyplnením a odoslaním prihlášky berie Člen / Zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať. Zároveň sa Člen / Zákonný zástupca vzdáva nároku na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku vykonávania športovej činnosti v rámci aktivít organizovaných Poskytovateľom.


1.9.    V prípade úrazu postupujeme podľa jeho závažnosti. Pokiaľ je to potrebné, podávame prvú pomoc a okamžite kontaktujeme zákonného zástupcu. Členovia nemajú v cene tréningov úrazové poistenie. Liečenie sa vykonáva v rámci zdravotného poistenia detí.


1.10. Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta, personálu prevádzky alebo dozor vykonávajúcej osoby, svojvoľne skúša nové prvky bez riadnej pomoci, preceňuje svoje schopnosti, alebo nedodržiava prevádzkový poriadok a pravidlá, nie je možné zo strany Poskytovateľa preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené na tréningu.


1.11.    Poskytovateľ je oprávnený vylúčiť člena z nasledujúcich dôvodov:

a.           V prípade porušenia pravidiel, hlavne porušenia poriadku, nedodržiavanie bezpečnostných pokynov, šikana, krádeže a ďalšie prehrešky, ktoré rušia riadny chod tréningov

b.          V prípade zamlčania nepriaznivého zdravotného alebo mentálneho stavu člena

c.           Ak bude účastník prechovávať alebo užívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky

d.          V dôsledku nesprávnych a neúplných údajov poskytnutých členom

 

V prípade vylúčenia člena z hore uvedených dôvodov , člen stráca nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané služby.

 

1.12.  Každý účastník pri vstupe do prevádzky je povinný sa riadiť prevádzkovým poriadkom Poskytovateľa. V prípade porušenia disciplíny si Poskytovateľ vyhradzuje právo vykázať člena z poskytovanej aktivity, pripadne zakázať vstup na tréning. Pri opakujúcich sa porušeniach disciplíny môže Poskytovateľ Člena vylúčiť z tréningu alebo mu zablokovať používateľský účet, čím mu budú pozastavené predplatené kredity, prípadne objednané služby bez nároku na vrátenie peňazí.


1.13.  Súčasťou našich tréningov môžu byť aj tréningy vonku. Účasťou na týchto tréningoch berie člen na vedomie zvýšené riziko úrazu, ktoré môže vzniknúť v priebehu tréningu vonku. Ďalej bol oboznámený s tréningovým procesom a boli mu zodpovedané všetky prípadné otázky. Tréningy vonku sa môžu konať aj za nepriaznivého počasia, preto je potrebné prispôsobiť tomu vhodné oblečenie. 


1.14.  Člen / Zákonný zástupca registráciou na kurz súhlasí s dodržiavaním opatrení vydanými vládou SR, ÚVZSR prípadne RÚVZ BA v súvislosti s pandémiou COVID-19, týkajúcich sa režimu na prevádzke určeného poskytovateľom. V prípade nesúhlasu, člen stráca nárok na kompenzáciu alebo refundáciu nevyužitých tréningov. 


1.15.  Voľný tréning (open gym) je vhodný pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti. Tréning odporúčame pre mierne pokročilých a pokročilých žiakov. Tréningy nie sú vedené. Jednotlivci si organizujú svoj tréningový čas samostatne. V prípade potreby je na tréningu k dispozícií tréner, ktorý rád poradí alebo poskytne dopomoc.

 

2.              Pobytové tábory

 

2.1.    Pobytové tábory organizované Poskytovateľom sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti.


2.2.   Podmienkami účasti na tábore sú vek, dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Pred zahájením pobytového tábora odporúčame členovi navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné doložiť vyhlásením od lekára a zákonného zástupcu, ktoré člen odovzdá pri nástupe na tábor. Ak tak neurobí, nie je možné absolvovať tábor a Člen stráca nárok na finančnú náhradu. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na tábor. Taktiež je nutné uviesť lieky, ktoré člen pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví.


2.3.   Vyplnením a odoslaním prihlášky Člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami účasti na tábore a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Poskytovateľom a prehlasuje, že uvedené osobné údaje sú pravdivé a úplné.


2.4.   Vyplnením a odoslaním prihlášky berie Člen / Zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať. Zároveň sa Člen / Zákonný zástupca vzdáva nároku na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku vykonávania športovej činnosti v rámci aktivít organizovaných Poskytovateľom. 


2.5.   Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta alebo príslušného dozoru, svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu asistenciu, nie je možné zo strany Poskytovateľa preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené pri aktivitách.


2.6.   Poskytovateľ nezodpovedá za stratu / krádež / poškodenie osobných vecí člena (oblečenie, obuv, elektronika, mobilné telefóny, peniaze a iné). Poskytovateľ nie je povinný riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.


2.7.   Príslušný zdravotník v prípade úrazu alebo iných zdravotných komplikácií poskytne prvú pomoc, a pokiaľ je to potrebné privolá záchrannú zdravotnú službu. Následne kontaktuje zákonného zástupcu. Členovia majú v cene tábora úrazové poistenie.


2.8.   Vyplnením a odoslaním prihlášky, Člen / Zákonný zástupca splnomocňuje vedúceho tábora, alebo vedúcim poverené osoby k prehliadnutiu batožiny člena, v prípade podozrenia prechovávania zakázaných látok a predmetov (alkohol, cigarety a iné omamné látky; nože, ihlice, zbrane), alebo v prípade podozrenia hrubého porušenia disciplíny (krádež a pod.). Taktiež Člen súhlasí s odobratím zakázaných látok a predmetov, a následným vykonaním skúšky pri podozrení na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok u člena. V prípade porušenia disciplíny, základných povinností alebo iných situácií, ktoré sú v rozpore s týmito VOP si organizátor vyhradzuje právo na okamžité vylúčenie člena z tábora bez nároku na finančnú náhradu nevyčerpanej služby. Predčasný odvoz člena z tábora zabezpečuje Člen / Zákonný zástupca na vlastné náklady.


2.9.   V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný odchod pre člena z dôvodov uvedených v článku IV. Bod 2.8. týchto VOP má Poskytovateľ právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu k zákonnému zástupcovi, ako napr. : náhradné ubytovanie, dozor vedúceho, cestovné náklady atď.


2.10.                Povinnosti Člena a Poskytovateľa:

K
 základným povinnostiam Člena patrí:

a.       Počas celej doby pobytu sa riadiť pokynmi vedúceho tábora, trénerov, asistentov a pracovníkov tábora a dodržiavať stanovený program

b.       Počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo Poskytovateľa.

c.       Dodržať čas nástupu na tábor uvedený v organizačných pokynoch

d.       Pri nástupe na tábor odovzdať Prehlásenie rodiča spoločne s Vyhlásením o zdravotnej spôsobilosti od lekára (nie staršie ako 1 mesiac). V prípade mimoriadnych situácií doložiť potrebné dokumenty a rešpektovať pokyny nariadené ÚVZSR alebo štátom SR (napr. Prehlásenie o bezinfekčnosti a pod.) Bez riadne vyplnených a podpísaných dokumentov nie je možný nástup na tábor a Člen stráca nárok na vrátenie peňazí.

 

K základným povinnostiam Poskytovateľa patrí:

a.           Informovať členov o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú známe a môžu mať vplyv na práva Člena

b.           Najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu doručiť Členovi organizačné pokyny spoločne s potrebnými dokumentami nutnými k nástupu na tábor, a to formou e-mailu.

c.           Zabezpečiť zdravotný dozor podľa platných predpisov

 

2.11.  Poskytovateľ je oprávnený vylúčiť člena z nasledujúcich dôvodov:

a.           V prípade porušenia pravidiel, hlavne porušenia poriadku, nedodržiavanie bezpečnostných pokynov, šikana, krádeže a ďalšie prehrešky, ktoré rušia riadny chod tábora

b.          V prípade zamlčania nepriaznivého zdravotného stavu člena

c.           Ak bude účastník prechovávať alebo užívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky

d.          V dôsledku nesprávnych a neúplných údajov poskytnutých členom


V
 prípade vylúčenia člena z hore uvedených dôvodov , člen stráca nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané služby. 

 

2.12. Poskytovateľ môže pred začatím tábora odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade, ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (vyššia moc), bránia plniť zmluvu o pobyte a Poskytovateľ oznámi Členovi odstúpenie od zmluvy bezodkladne pred začatím tábora. V tomto prípade má Člen nárok na vrátenie zaplatenej sumy za pobyt alebo využitie ponuky náhradného termínu pobytu alebo služby, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodná objednaná služba. Týmto odstúpením od zmluvy Poskytovateľ nie je povinný hradiť Členovi škody nad rámec objednanej služby. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Členovi. 

2.13. Člen má právo kedykoľvek pred začatím pobytu odstúpiť od zmluvy podľa usmernení špecifikovaných v Článku VI. Bod 3.5. 

2.14. Člen môže využiť možnosť voľby ubytovania s konktétnými osobami (kamaráti, súrodenci), v prípade, že je to v súlade s ubytovacou kapacitou zariadenia, vekovými podmienkami pre ubytovanie určenými poskytovateľom a túto požiadavku riadne vyplnil v prihláške na tábor alebo odoslal na náš e-mail tabor@parkourskola.sk. Poskytovateľ neručí za kladné stanovisko pri vyhovení žiadosti. V prípade, ak nám člen daný údaj v prihláške alebo e-mailom neposkytne najneskôr 10 dní pred začiatkom tábora, ubytovanie bude pridelené náhodne bez nároku na reklamáciu.

 

3.              Denné tábory a podujatia

3.1.    Denné tábory a podujatia organizované Poskytovateľom sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti.

 

3.2.   Podmienkami účasti sú vek a dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Preto pred zahájením aktivity odporúčame navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav, prípadne jeho zmenu je nutné oznámiť trénerovi. Ak sa tak neurobí, telesné aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade, za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na aktivitu. Taktiež je vhodné uviesť lieky, ktoré člen pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví. 


3.3.   Vyplnením a odoslaním prihlášky Člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami účasti na dennom tábore alebo podujatí a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Poskytovateľom a prehlasuje, že uvedené osobné údaje sú pravdivé a úplné.


3.4.   Vyplnením a odoslaním prihlášky berie Člen / Zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať. Zároveň sa Člen / Zákonný zástupca vzdáva nároku na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku vykonávania športovej činnosti v rámci aktivít organizovaných Poskytovateľom. 


3.5.   Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta alebo príslušného dozoru, svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu asistenciu, nie je možné zo strany Poskytovateľa preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené pri aktivitách.

3.6.   Poskytovateľ nezodpovedá za stratu / krádež / poškodenie osobných vecí člena (oblečenie, obuv, elektronika, mobilné telefóny, peniaze a iné). Poskytovateľ nie je povinný riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.

 

3.7   Poskytovateľ môže pred začatím denného tábora, podujatia alebo iných aktivít odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedostatočného naplnenia minimálnej kapacity: 15 účastníkov. V prípade zrušenia vám ponúkneme iný termín alebo vrátime peniaze späť na účet. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Členovi. 

 

3.8   Počas denného tábora sa môžu konať aktivity so špecifickým harmonogramom (deň v prírode, prespávačka a pod.). O aktivitách a konkrétnom programe vás budeme informovať formou e-mailu pred začatím tábora. Vyplnením a odoslaním prihlášky člen súhlasí s účasťou na daných aktivitách a prípadnou úpravou programu (napr. zmena miesta príchodu a odchodu dieťaťa). 

 

3.9.  Každý účastník pri vstupe do prevádzky je povinný sa riadiť prevádzkovým poriadkom Poskytovateľa. V prípade porušenia disciplíny si Poskytovateľ vyhradzuje právo vykázať člena z poskytovanej aktivity, pripadne zakázať vstup na do prevádzky. Pri opakujúcich sa porušeniach disciplíny môže Poskytovateľ Člena vylúčiť z aktivity bez nároku na vrátenie peňazí.

 

3.10.  Člen / Zákonný zástupca registráciou na kurz súhlasí s dodržiavaním opatrení vydanými vládou SR, ÚVZSR prípadne RÚVZ BA v súvislosti s pandémiou COVID-19, týkajúcich sa režimu na prevádzke určeného poskytovateľom. V prípade nesúhlasu, člen stráca nárok na kompenzáciu alebo refundáciu.

3.11.  Podujatia viacdňového charakteru organizované poskytovateľom (napr. Nex Gen Camp a iné), sú doplnené podmienkami uvedenými v článku IV, bod 2., s výnimkou bodu 2.14, ktorý sa nevzťahuje na podujatia. Všetkých účastníkov budeme v predstihu informovať ohľadom dokladov a podmienok potrebných na nástup na podujatie.


Článok V.

Rezervačný systém


1.      Rezervačný systém poskytuje možnosť rezervovať si miesto na tréningoch cez našu webovú stránku. Na rezerváciu miesta je potrebné disponovať používateľským profilom a kreditmi, ktoré je možné si zakúpiť priamo v profile alebo na recepcii prevádzky. 

2.     Na každý tréning je potrebné zarezervovať si miesto, nakoľko tréning je kapacitne obmedzený. Platba v hotovosti bez rezervácie miesta je podmienená registráciou profilu na www.parkourskola.sk, a počtom voľných miest na konkrétny tréning. 

3.     Každý účastník tréningu musí mať vlastný existujúci profil, prípadne podprofil. Na tréning nie je možný vstup bez profilu vytvoreného na www.parkourskola.sk, ktorý je podmienený súhlasom s týmito VOP. Po prihlásení do profilu máte možnosť si rezervovať konkrétny druh tréningu.

4.     Vstupy na tréning je možné si predplatiť vo forme kreditov. Hodnota jedného kreditu je 1 EUR. Výška ceny tréningu sa riadi podľa aktuálneho cenníka zverejneného na www.parkourskola.sk. 

5.     Platobné možnosti: 


Kredity si môžete zakúpiť v
 hotovosti na tréningu, alebo online cez platobnú bránu GoPay s.r.o. (platbu môžete zrealizovať vo svojom profile). Následne sa Vám kredity automaticky pripočítajú do profilu. Bez zakúpených kreditov nebude možné zrealizovať rezerváciu miesta. 

6.     Platnosť kreditov je 6 mesiacov od dňa pripísania na účet. Dátum exspirácie kreditov je závislý od dňa a času poslednej kúpy kreditov. Predĺženie platnosti súčasných kreditov môžete vykonať zakúpením ľubovoľného počtu nových kreditov. 

7.     Storno podmienky:
Rezerváciu máte možnosť zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom tréningu. Pokiaľ tak nevykonáte, kredity vám prepadnú bez nároku na vrátenie peňazí. Odhlásenie sa z tréningu je možné vykonať vo svojom profile. 

8.     Zakúpené kredity sú nevratné a nie je ich možné preniesť na iný profil.

9.     V prípade reklamácií sa prosím obráťte na info@parkourskola.sk

 

 

Článok VI.

Online Škola

 

1.      Online Škola je virtuálna online databáza tréningov, cvičení a kurzov (ďalej len „Online Škola“) s cieľom edukácie členov v pohybových, vedomostných  a tomu pridružených oblastiach.


2.     Na zakúpenie online kurzu je potrebné disponovať používateľským profilom vytvoreným na www.parkourskola.sk. Zakúpením vybraného online kurzu člen získava doživotný prístup k vybranému kurzu.


3.     Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akýkoľvek úraz alebo škodu na majetku pri vykonávaní aktivít uvádzaných v Online Škole. Zároveň nezodpovedá za technické problémy na strane člena.

 

4.     Obsah Online Školy je majetkom poskytovateľa, preto akékoľvek zneužitie alebo jeho šírenie (mechanickým, elektronickým alebo akýmkoľvek známym aj neznámym spôsobom) bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázané. Nedodržanie tohto zákazu bude brané ako hrubé porušenie zmluvných podmienok a budú vyvodené sankcie. 

 

5.     Člen nie je oprávnený postúpiť prístup k zakúpenému online kurzu, ani žiadne práva z neho plynúce na tretie osoby bez  súhlasu poskytovateľa. Zakúpený kurz je neprenosný na iného používateľa bez súhlasu poskytovateľa.

 

6.     Prístup k online kurzu je umožnený až po uhradení ceny za online kurz v plnej výške. 

 

7.     Poskytovateľ upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu počas využívania Online Školy môže byť ovplyvnená rýchlosťou internetového pripojenia člena. 

 

 

8.     Storno podmienky: Člen má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od zakúpenia online kurzu. Po uplynutí tejto doby stráca člen nárok na refundáciu zakúpeného online kurzu. Storno online kurzu člen vykonáva formou e-mailu na info@parkourskola.sk, pričom deň doručenia e-mailu je braný ako deň odstúpenia od zmluvy.  

 

 

Článok VII.

Platobné, reklamačné a storno podmienky

 

Platobnými podmienkami sa rozumejú platby za služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. 

 

V prípade, že sa pri niektorej Službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), Poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu. V takomto prípade Poskytovateľ môže Objednávateľovi ponúknuť poskytnutie Služby za riadnu cenu. Ak Objednávateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže v takomto prípade od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.

 

1.      Kurzy

1.1.     Člen / zákonný zástupca, ktorý sa prihlásil na službu realizovanú Poskytovateľom, je povinný uhradiť  platbu bezkontaktne cez platobnú bránu alebo v hotovosti priamo na recepcii našej prevádzky. V prípade platby v hotovosti musí byť uhradené kurzovné na závere 1. tréningu, v opačnom prípade rezervované miesto bude zrušené.

1.2.    Výška príspevku je závislá od kurzu a je uvedená na www.parkourskola.sk/kurzy. V prípade registrácie po začiatku kurzu systém automaticky vypočítava alikvótnu čiastku do konca obdobia kurzu. V celkovej sume sú zahrnuté dni voľna a sviatky, kedy tréningy neprebiehajú.

1.3.    Člen / zákonný zástupca má právo po prvom absolvovanom tréningu bezplatne zrušiť prihlásenie. Zrušenie prihlásenia je potrebné uskutočniť písomne, e-mailom na info@parkourskola.sk

1.4.    Pri registrácií na kurz je možné využiť rozdelenie platby na splátky. V prípade výberu danej možnosti je nutné zaplatiť prvú splátku súčasne s registráciou na kurz. Následne príde objednávateľovi 14 dní pred uskutočnením ďalšej splátky notifikačný e-mail. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí splátku do stanovenej lehoty, rezervácia miesta na kurze sa ruší. Splátky môže objednávateľ kedykoľvek doplatiť priamo vo svojom používateľskom profile.  

1.5.    Na platbu kurzu je možné použiť kredity v existujúcom profile. Táto možnosť sa dá využiť iba pri zakúpení kurzu priamo cez vytvorený používateľský profil. 


1.6.    Reklamačné podmienky: 
V prípade zranenia alebo vážneho úrazu, ktorý znemožni dokončenie kurzu má člen nárok na vrátenie 100% z ceny neabsolvovaných tréningov. Vtedy je možné vrátiť peniaze za zvyšné neodtrénované tréningy, alebo ich preniesť do profilu vo forme kreditov. Alikvotná čiastka sa vypočíta od dňa doručenia e-mailu spolu s lekárskou správou o úraze.

1.7.    V prípade nedokonečenia kurzu z iných ako zdravotných dôvodov nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej sumy.


2.       Workshopy, denné tábory, NexGen Camp a podujatia (ďalej len „aktivity“)


2.1.    Účastník / zákonný zástupca, ktorý sa prihlásil na aktivity organizované Poskytovateľom, je povinný uhradiť najneskôr do 3 dní platbu na účet SK1283300000002201487918, pričom uvedie variabilný symbol obdržaný v potvrdzovacom e-maily z registrácie, pokiaľ nie je v e-maily uvedené inak. Pokiaľ nie je uhradená platba do stanoveného termínu, nedokážeme zaručiť rezerváciu miesta.


2.2.   Výška príspevku je závislá od druhu aktivity. Aktuálna cena je vždy dostupná na www.parkourskola.sk. Pokyny k platbe obdrží účastník / zákonný zástupca na emailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške. Platbu je možné uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti priamo na recepcii Prevádzky.


2.3.   Storno podmienky: 


V prípade nenastúpenia na aktivitu:

-        30 a viac dní pred začatím aktivity Vám bude vrátená 100% čiastka kúpnej sumy

-        29 – 14 dní Vám bude vrátená 50% čiastka z kúpnej sumy

-        13 – 1 deň Vám bude vrátená 0% čiastka z kúpnej sumy

 

V prípade, ak člen nemôže nastúpiť na aktivitu zo zdravotných dôvodov (choroba, úraz), pričom je potrebný doklad od lekára:

 

-        4 a viac dní, Vám bude vrátených 100% z kúpnej sumy 

-        3 - 0 deň Vám bude vrátaných 0% z kúpnej sumy. 

 

Miesto je možné v oboch prípadoch preniesť na náhradníka, ktorý vytvorí riadnu registráciu na danú aktivitu a kontaktuje nás v predstihu na info@parkourskola.sk Finančné vyrovnanie vykoná člen a náhradník medzi sebou. 

 

2.4.   V prípade že Člen nastúpi na aktivitu alebo z aktivity predčasne odíde z akéhokoľvek dôvodu (či už pre zdravotné alebo iné dôvody) nie je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi vrátiť uhradenú sumu, ani ho inak kompenzovať.


2.5.   Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše Objednávateľ formou e-mailu na adresu: info@parkourskola.sk. Doba vybavenia reklamácie je 30 pracovných dní od podania podnetu. 

2.6.   V prípade že Člen nastúpi na aktivitu a počas aktivity predčasne odíde z akéhokoľvek dôvodu (či už pre zdravotné alebo iné dôvody) nie je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi vrátiť uhradenú sumu za aktivitu, ani ho inak kompenzovať.

 

3.     Pobytové tábory


3.1.    Člen, ktorý sa prihlásil na tábor organizovaný Poskytovateľom, je povinný uhradiť celú sumu uvedenú na www.parkourskola.sk/tabor najneskôr do 7 dní od registrácie, alebo zálohu 50% z celkovej sumy. Číslo účtu: SK42 8330 0000 0025 0148  9560. Po odoslaní registrácie Vám príde potvrdzovací e-mail s údajmi o platbe a prideleným variabilným symbolom. Ak záloha, alebo celá čiastka nebude uhradená v stanovených termínoch, nevieme zaručiť rezerváciu miesta v tábore.


3.2.   Záloha, ktorá predstavuje 50% z celkovej sumy za službu je nevratná. Zvyšnú sumu treba doplatiť v termíne do 31.5. daného roku konania tábora. Ak záloha, alebo celá čiastka nebude uhradená v stanovených termínoch, nevieme zaručiť rezerváciu miesta v tábore. V prípade registrácie v termíne po 31.5 daného roku je potrebné zaplatiť celú sumu do 5 pracovných dní. Osobitná dohoda o platobných podmienkach ceny tábora má prednosť pred týmto ustanovením VOP.


3.3.   Poskytovateľ má právo na zaplatenie 100% ceny pobytu pred jeho poskytnutím a Objednávateľ je povinný uhradiť 100% ceny pobytu pred jeho poskytnutím.


3.4.   Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po včasnom zaplatení 100% ceny tábora. V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady 100% ceny tábora, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy. 


3.5.   Storno podmienky: záloha, ktorá predstavuje 50% z ceny služby je nevratná. Nárok na vrátenie doplatku vzniká v prípadoch:

Nenastúpenia na tábor z iných ako zdravotných dôvodov:
- 30 a viac dní pred začatím pobytu Vám bude vrátená 100% čiastka doplatku
- 29 – 14 dní Vám bude vrátená 50% čiastka z doplatku
- 13 – 1 deň Vám bude vrátená 0% čiastka z
 doplatku

V prípade nenastúpenia na tábor zo zdravotných dôvodov
 (choroba, úraz), je Objednávateľ povinný oznámiť skutočnosť Poskytovateľovi najneskôr 72 hodín pred nástupom na tábor, a to písomnou formou (e-mail) spoločne s predložením dokladu od lekára. Po splnení týchto podmienok vzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie 100% z celkovej sumy (záloha, doplatok)

 

V prípade, ak člen nenastúpi na pobyt bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, stráca nárok na vrátenie 100% z celkovej zaplatenej sumy za tábor. 

 

3.6.   Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše Objednávateľ formou e-mailu na adresu: tabor@parkourskola.sk. Doba vybavenia reklamácie je 30 pracovných dní od podania podnetu.


3.7.   V prípade že Člen nastúpi na pobyt a počas pobytu predčasne odíde z akéhokoľvek dôvodu (či už pre zdravotné alebo iné dôvody) nie je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi vrátiť uhradenú sumu za tábor, ani ho inak kompenzovať.
 

 

 

Článok VIII.

Členstvo

1.           Vyplnením on-line prihlášky zverejnenej na www.parkourskola.sk, objednávateľ dobrovoľne žiada o prihlásenie účastníka do členstva športového klubu Parkour Škola.

2.          Aktívne členstvo je možné získať  zakúpením niektorého z kurzov organizovaných Poskytovateľom, alebo zakúpením si členského balíčka podľa aktuálneho výberu. Členský poplatok je súčasťou tejto sumy.

3.          Aktívne členstvo a s ním späté výhody sú uplatniteľné len na člena, ktorý si zakúpil aktívne členstvo alebo navštevuje kurz. Výhody sa nevzťahujú na ďalšie osoby, ktoré sú súčasťou jedného používateľského účtu s výnimkou hlavného profilu (rodiča), ktorého dve a viac detí (2 aktívne podprofily) aktívne navštevujú naše kurzy. V tomto prípade členské zľavy platia počas doby obdobia navštevovania kurzu oboch detí.

4.          Potvrdením a odoslaním prihlášky zároveň Objednávateľ súhlasí so stanovami Poskytovateľa. Tento dokument je k dispozícií na požiadanie formou e-mailu na info@parkourskola.sk

5.          Všetky informácie o športovom klube, práva a povinnosti členov, možnosti zániku členstva a iné, sú uvedené priamo v stanovách Parkour Škola o.z..

6.          Druhy aktívneho členstva:

a)              Aktívne členstvo počas doby kurzu 
b)
             Pol-ročné aktívne členstvo
c)
              Ročné aktívne členstvo
d)
             Neobmedzený mesačný open gym
e)
             Neobmedzené mesačné členstvo

7.          Výhody aktívneho členstva uvedeného v článku VI. Bod, 6., písm. a), b), c) sú zľavy na pravidelné tréningy a udalosti organizované Poskytovateľom (zľavy neplatia na kurzy, workshopy a iné aktivity, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak), ktoré sú k dispozícií podľa aktuálneho rozvrhu zverejneného na www.parkourskola.sk. Výška zľavy na daný druh aktivity sa môže líšiť.

8.          Mesačný neobmedzený open gym platí na všetky voľné tréningy bez limitu.  Počas aktívneho neobmedzeného mesačného open gymu nebude v systéme uplatňovaný poplatok za open gym. Open gym ( voľný tréning ), nie je vedený trénerom.

9.          Mesačné neobmedzené členstvo platí na všetky vedené a voľné tréningy  (open gym) bez limitu.  Počas aktívneho neobmedzeného členstva nebude v systéme uplatňovaný poplatok za tréning.

10.       Aktivácia členstva môže prebehnúť:

a)      zakúpením si niektorého z našich kurzov, pričom členstvo platí len počas doby trvania kurzu

b)    Zakúpením si členského balíčka podľa aktuálneho výberu (členstvo platí od dňa aktivácie až do konca zakúpeného obdobia)           

11.         Aktívne členstvo nie je možné prenášať na iné osoby, a taktiež nie je možné ho refundovať v prípade choroby, úrazu alebo iného dôvodu, kvôli ktorému Člen nemohol čerpať aktívne členstvo.

12.        V prípade, ak dôjde k zrušeniu alebo nemožnosti realizovať služby zo strany Poskytovateľa, členstvo je možné predĺžiť o alikvotnú dobu počas ktorej trvalo obmedzenie. V prípade reklamácií sa prosím obráťte na info@parkourskola.sk 


Článok IX.
Vyššia moc

1.      Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Poskytovateľa (vyššia moc) alebo okolnosti na strane Člena, na základe ktorých Člen úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a Poskytovateľom zabezpečené služby, nevzniká Členovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. V mimoriadnych situáciách, kedy je zabránené Poskytovateľovi vykonávať služby, Poskytovateľ zabezpečí ich náhradu v adekvátnej forme, ktorú je možnú zrealizovať v závislosti od aktuálnej situácie. V situáciách spôsobených vyššou mocou je náhrada služieb považovaná za plnohodnotnú, bez nároku Člena na ďalšiu kompenzáciu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, epidémie a pandémie, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkoch, mimoriadne situácie ako i iné. Predpokladom je, že Poskytovateľ nemohol takému neposkytnutiu služieb zabrániť. 

2.     Poskytovateľ nezodpovedá Členovi za žiadne straty, náklady, škody alebo výdavky (vzniknuté buď na základe týchto VOP, priestupku alebo inak), ktoré utrpel alebo ktoré nastali počas konania služby v priamom alebo nepriamom dôsledku udalosti mimo kontrolu Poskytovateľa (t.j. spôsobené vyššou mocou). Členovi v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny týchto služieb ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. 

 

Článok X.

Dar


Dar je ľubovoľná nevratná čiastka venovaná od darcu dobrovoľne na podporu činnosti Parkour Škola o.z.,  IČO: 51 889 064, vo forme hmotného daru alebo priamo na účet SK12 8330 0000 0022 0148 7918.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov sa riadi podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov, na základe ktorých sme vypracovali Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Úplné znenie je Vám k dispozícii tu.

 
Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

1.        Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka. O zmene alebo aktualizácií VOP budú Členovia upozornení e-mailovou formou. V prípade, že člen nesúhlasí so zmenou VOP, môže sa odvolať na info@parkourskola.sk 

2.       Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory riešiť prednostne mimosúdnou cestou písomnou formou prostredníctvom e-mailu info@parkourskola.sk. 

3.       Poskytovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia členov, ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv členov. 

4.      V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia všeobecných obchodných podmienok alebo Zmluvy o poskytnutí služby nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo Zmluvy o poskytnutí služby nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zmluvy.

 

 

Podmienky sú platné od 1.9.2021