Článok I.
Vymedzenie základných pojmovPoskytovateľom služieb je občianske združenie Parkour Škola (ďalej len „Poskytovateľ“), so sídlom Račianska 88B, 83102 Bratislava, IČO: 51889064, zapísané v Registri právnických osôb v športe pod číslom 16616.

Prevádzka je miestom výkonu služieb, sídliaca na adrese Parkour Škola, Bajkalská 4, 82108 Bratislava - Ružinov

Bankové spojenie: 
Parkour Škola: SK12 8330 0000 0022 0148 7918
 
Parkour Tábor:
 SK42 8330 0000 0025 0148 9560

Všetky ceny sú uvádzané v mene EUR. Uvedené ceny sú bez DPH. Nie sme platcami DPH.

Kontaktné údaje na Poskytovateľa sú telefónne číslo: +421 948 918 811, alebo e-mail info@parkourskola.sk

Členom sa stane každá osoba, ktorá za účelom účasti na niektorej z našich služieb vyplnila a odoslala on-line prihlášku umiestnenú na našom webe www.parkourskola.sk. V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov, členstvo registruje jeho zákonný zástupca, ktorý je zároveň objednávateľom služby.

Aktívny člen je každý, kto navštevuje niektorý z kurzov organizovaných Poskytovateľom, alebo je rodič dieťaťa navštevujúceho niektorý z kurzov alebo si zakúpil balíček členstva podľa aktuálneho výberu. Aktívne členstvo platí len počas trvania zakúpeného obdobia služby. Aktívne členstvo platí len počas trvania zakúpeného obdobia služby. V prípade predčasného ukončenia sa aktívne členstvo a výhody s ním späté rušia v deň podania žiadosti. 

Služby pozostávajú z kurzov, táborov, workshopov, tréningov, podujatí a inou činnosťou organizovanou v súlade so stanovami Parkour Škola o.z., za cieľom športovej činnosti, pohybového a mentálneho rozvoja, a vytvorenia vhodných podmienok pre rast a podporu Parkouru a aktívneho pohybu na Slovensku. Aktuálna ponuka služieb je dostupná na www.parkourskola.sk

Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti zabraňujúce či znemožňujúce plnenie povinností vyplývajúce zo zmluvy a vzniknuté až po uzatvorení zmluvy medzi členom a poskytovateľom, ktoré nemohli byť príslušnými zmluvnými stranami odvrátené, ani za prijatia primeraných opatrení.

Rezervačný systém poskytuje členom možnosť rezervovať si miesto na tréningoch cez našu webovú stránku. Na rezerváciu miesta je potrebné disponovať používateľským profilom a kreditmi, ktoré je možné si zakúpiť priamo v profile alebo v hotovosti na recepcii prevádzky. 

Prevádzkový poriadok je umiestnený pri vstupe do prevádzky, prípadne na webe Poskytovateľa. Každá osoba je pri vstupe do prevádzky povinná sa riadiť prevádzkovým poriadkom Poskytovateľa.

 

Článok II.
Základné ustanovenia
 

 1. Medzi Poskytovateľom a Členom / Zákonným zástupcom vzniká záväzný zmluvný vzťah platný od vyplnenia a odoslania on-line registračného formulára na konkrétnu službu uvedenú na www.parkourskola.sk, a jej následným potvrdením o prijatí, ktoré je vygenerované systémom.

 2. Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva medzi Poskytovateľom a Členom, predmetom ktorej je poskytnutie služieb podľa tejto webovej stránky, a ktorá je uzavretá postupom podľa týchto VOP.

 3. Člen odoslaním prihlášky potvrdzuje, že bol oboznámený s všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), že s nimi súhlasí a akceptuje plnenie daných služieb za uvedených podmienok, zároveň sa zaväzuje zaplatiť cenu objednanej služby.

 4. Ceny jednotlivých služieb sú cenami zjednanými dohodou medzi Členom a Poskytovateľom, a vyplývajú z aktuálnej ponuky zverejnenej na www.parkourskola.sk

 5. Člen má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od podania on-line prihlášky. V prípade registrácie na kurzy v lehote kratšej ako 7 dní pred prvým tréningom, má člen nárok odstúpiť od zmluvy najneskôr po prvom tréningu. Peniaze sa vracajú iba za ešte neuskutočnené tréningy alebo neminuté kredity. V prípade odstúpenia od zmluvy pri táboroch je zaplatená záloha nevratná.

 6. Ustanovenia odlišné od VOP je možné zjednať v individuálnej zmluve. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením VOP.

 7. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a spoločne tvoria zmluvnú dokumentáciu. Objednávka i VOP sú zhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

 8. Poskytovateľ preferuje komunikáciu elektronickou poštou (ďalej len „e-mail“). V rámci uzatvárania kúpnej zmluvy Člen súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Poskytovateľ využíva na hromadnú komunikáciu služby tretej strany, pričom Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné doručenie e-mailu do spamu, reklám apod. Členovi odporúčame kontrolovať tieto priečinky, a v prípade nedoručenia očakávaných e-mailov nás bezodkladne kontaktovať na info@parkourskola.sk . V prípade, ak sa člen odhlási z odoberania noviniek, automaticky stráca možnosť prijímať informácie posielané Poskytovateľom. Na odber noviniek sa môže kedykoľvek opätovne prihlásiť. Zodpovednosť za náklady vzniknuté Členovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne poplatky), ako i náklady za poštovú korešpondenciu zaslanú Poskytovateľovi, hradí Člen sám.

 

Článok III.
Používateľský účet
 

 1. Používateľský účet (ďalej len „profil“) je účet, ktorý vznikne registráciou člena na www.parkourskola.sk, za účelom prihlasovania sa na vybrané služby ponúkané Poskytovateľom. V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov, profil registruje jeho zákonný zástupca, ktorý je zároveň povinný uviesť svoje kontaktné údaje. 

 2. Pri registrácii profilu je Člen povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je Člen pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Členom v používateľskom účte sú Poskytovateľom považované za správne.

 3. Prístup k profilu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Člen je povinný zaistiť svoj užívateľský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu treťou osobou, a to hlavne tým spôsobom, že bude dbať na riadne odhlásenie z používateľského rozhrania a nebude predávať informácie nutné k prihláseniu do používateľského rozhrania tretej osobe. 

 4. Člen má v rámci profilu možnosť vytvoriť podprofil (detský profil), ktorý je viazaný na hlavný profil (rodič / zákonný zástupca). Podprofil slúži na vytvorenie nového užívateľa bez nutnosti zadať e-mailovú adresu. Do podprofilu sa nedá samostatne prihlasovať, všetko je ovládané cez hlavný profil. Podprofil slúži na uľahčenie prihlasovania viacerých členov na služby ponúkané Poskytovateľom. Minimálny vek člena registrovaného cez podprofil sú 4 roky. Pri registrácií nového člena na naše kurzy sa automaticky vytvorí hlavný profil pre zákonného zástupcu a podprofil pre dieťa. Pre podprofil platia rovnaké podmienky definované týmito VOP ako pre profil.

 5. Nie je dovolené vrámci hlavného profilu vytvárať podprofil pre iné dieťa, ktorého nie ste zákonným zástupcom. V prípade zistenia takéhoto konania si Poskytoovateľ vyhradzuje práve na okamžité zrušenie registrácie. 

 6. Členovia majú v používateľskom účte možnosť prepojiť navzájom svoje profily pre uľahčenie prihlasovania sa na tréningy. Prepojenie členov môže prebehnúť len po obojstrannej autorizácii. Člen prepojením profilu s iným členom súhlasí s prihlasovaním prepojeného člena na tréning za svoje kredity. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadne nezrovnalosti a reklamácie.

 7. Člen je oprávnený používať svoj profil na úkony: 
  a)
       Zmena používateľských údajov
  b)
       Spravovanie podprofilov a prepojených profilov
  c)
       Nákup kreditov a správa platieb
  d)
       Prihlasovanie / odhlasovanie sa na skupinové tréningy
  e)
       Správa svojich kurzov (správa náhradných tréningov, prednostné prihlasovanie na nasledujúce obdobie kurzu)
  f)
        Možnosť využitia Online Školy, bližšie špecifikované v článku VI. 

 8. Člen nie je oprávnený umožniť využívanie svojho profilu tretím osobám. 

 9. Poskytovateľ môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy Člen poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP.

 10. Člen berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Poskytovateľa, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

Článok IV.
Podmienky poskytovania služieb
 

Služby organizované poskytovateľom sú:
A.
     Kurzy (deti, dospelí, víkendové kurzy)
B.
     Skupinové tréningy a Open gym (voľný tréning)
C.
     Denné tábory
D.
     Pobytové tábory
E.
     Podujatia
F.
      Workshopy
G.
     a iná činnosť organizovaná poskytovateľom v súlade so stanovami Parkour Škola o.z.

 1. Služby organizované Poskytovateľom sú určené pre členov, ktorí spĺňajú podmienky účasti. Pre všetky služby platia rovnaké podmienky poskytovania uvedené v tomto článku. Služby ako napríklad kurzy, tábory, podujatia a iné uvedené služby, majú naviac definované špecifické podmienky, platné pre danú službu.

 2. Podmienkami účasti na službe sú vek (podľa druhu služby) a dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Preto pred zahájením tréningového procesu odporúčame navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav, prípadne jeho zmenu je nutné oznámiť písomne na info@parkourskola.sk . Ak sa tak neurobí, aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade, za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na službu. Taktiež je vhodné uviesť lieky, ktoré člen pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví. 

 3. Prihlásením sa na službu člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami objednanej služby a v prípade nejasností mu boli vysvetlené všetky dôležité informácie. Prehlasuje, že s podmienkami súhlasí a zaväzuje sa postupovať podľa nich. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu poskytovanú za podmienok VOP a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Poskytovateľom. Taktiež prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.


 4. Vyplnením a odoslaním prihlášky berie Člen / Zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať. Zároveň sa Člen / Zákonný zástupca vzdáva nároku na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku vykonávania športovej činnosti v rámci aktivít organizovaných Poskytovateľom.

 5. V prípade úrazu postupujeme podľa jeho závažnosti. Pokiaľ je to potrebné, podávame prvú pomoc a okamžite kontaktujeme zákonného zástupcu. Členovia nemajú v cene tréningov úrazové poistenie. Liečenie sa vykonáva v rámci zdravotného poistenia detí.

 6.  Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta, personálu prevádzky alebo dozor vykonávajúcej osoby, svojvoľne skúša nové prvky bez riadnej pomoci, preceňuje svoje schopnosti, alebo nedodržiava prevádzkový poriadok a pravidlá, nie je možné zo strany Poskytovateľa preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené na tréningu / aktivite. Poskytovateľ je v takýchto prípadoch oprávnený vylúčiť člena z tréningu bez nároku na náhradu. 

 7.  Poskytovateľ nezodpovedá za stratu / krádež / poškodenie osobných vecí člena (oblečenie, obuv, elektronika, mobilné telefóny, peniaze a iné). Poskytovateľ nie je povinný riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.

 8. Poskytovateľ je oprávnený vylúčiť člena z poskytovanej služby, rovnako aj vykázať z prevádzky alebo úplne zakázať ďalšie plnenie poskytovanej služby z nasledujúcich dôvodov:

  a)
       V prípade porušenia pravidiel, hlavne porušenia prevádzkového poriadku, nedodržiavania bezpečnostných pokynov personálu,  šikany, krádeže, ničenia majetku poskytovateľa a ďalšie prehrešky, ktoré rušia riadny chod poskytovanej služby alebo ovplyvňujú zdravie ostatných účastníkov. 
  b)
       V prípade zamlčania nepriaznivého zdravotného alebo mentálneho stavu člena
  c)
       Ak bude účastník prechovávať alebo užívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky
  d)
       V dôsledku nesprávnych a neúplných údajov poskytnutých členom

  V
   prípade vylúčenia člena z hore uvedených dôvodov, člen stráca nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané služby.

 9. Člen / Zákonný zástupca registráciou na službu súhlasí s dodržiavaním opatrení vydanými vládou SR, ÚVZSR,  RÚVZ BA, prípadne iným orgánom, ktorý má právomoc obmedziť režim prevádzky na základe okolností definovaných v článku VIII. Bod 1. V prípade pandémie COVID-19, člen súhlasí s dodržiavaním režimu na prevádzke určeného poskytovateľom. V prípade nesúhlasu, člen stráca nárok na kompenzáciu alebo refundáciu nevyužitých služieb. 

  

A.     Kurzy

 1. Kurzy sú forma pravidelných tréningov, ktoré si člen objednáva prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, a to na obdobie uvedené pri konkrétnom kurze. Člen si pri vytváraní prihlášky záväzne volí dni tréningu na dané obdobie kurzu, na základe čoho systém automaticky vypočítava sumu za obdobie kurzu. 

 2. Registrácia na kurz je podmienená vytvorením používateľského účtu (v prípade účastníkov mladších ako 18 rokov aj vytvorením podprofilu). Registrácia profilu sa vykoná automaticky pri vyplnení a dokončení registrácie na kurz. Cez profil je člen oprávnený vykonávať úkony bližšie špecifikované v článku III. Bod 6.

 3. Náhradné tréningy
  V prípade absencie (z akéhokoľvek dôvodu) na tréninguje možná jeho náhrada na rovnakom kurze, iný deň vtýždni ako je člen prihlásený (neplatí na víkendové kurzy).


  Náhradné tréningy sú benefit, ktorý si člen má právo z vlastného uváženia uplatniť ak však túto možnosť nevyužije, nemá nárok na akúkoľvek refundáciu. V prípade predčasného ukončenia kurzu nemá člen nárok na refundáciu zostávajúcich neuplatnených náhradných tréningov 

  Ako poskytovateľ služby sa zaväzujeme poskytnúť miesto členovi na objednanom množstve tréningov a v termínoch, na ktoré sa registroval. Avšak nie sme schopní zodpovedať za množstvo tréningov, na ktorých sa člen z vlastných dôvodov ne/zúčastní. Keďže chápeme, že sa môže vyskytnúť situácia, kvôli ktorej sa člen nemôže zúčastniť na tréningu, ponúkame našim členom benefit - možnosť nahradenia si časti tréningov v prípade vymeškania z akýchkoľvek dôvodov (podmienky náhradných tréningov sú definované nižšie). 

  Podmienky náhradných a
   extra tréningov: 

a) Každý člen má počas polročného obdobia kurzu nárok na počet náhradných lekcií, ktorý sa odvíja od periodicity tréningov v týždni:

 1x do týždňa: 4 náhradné tréningy
 2x do týždňa: 8 náhradných tréningov
 3x do týždňa: 12 náhradných tréningov 
 4x do týždňa: 16 náhradných tréningov
 5x do týždňa: 20 náhradných tréningov

b)    Na umožnenie náhrady je potrebné odhlásiť dieťa z predplateného kurzového tréningu pred jeho začiatkom. Odhlásenie sa vykonáva výhradne cez používateľský profil člena. Odhlásenie po začiatku objednaného tréningu nie je možné. Za správu a splnenie podmienok uplatnenia náhradných tréningov je zodpovedný člen alebo jeho zákonný zástupca. V prípade chybnej funkčnosti systému náhradných hodín, prípadne jeho nefukčnosti je člen pre uplatnenie náhradnej hodiny povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť poskytovateľovi písomnou formou na e-mail: info@parkourskola.sk s popisom problému a printscreenom stránky.

c)     Náhradné tréningy je možné čerpať maximálne po dobu aktívneho členstva. V prípade predčasnéhoo ukončenia kurzu sa aktívne členstvo a výhody s ním spojené rušia v deň podania žiadosti. 
d)
     Náhradné tréningy, ktoré nestihne člen vyčerpať, nie je možné presunúť do ďalšieho obdobia ani do kreditov, rovnako ich nie je možné presunúť na inú osobu alebo iný typ tréningu. V prípade predčasného ukončenia kurzu, člen stráca nárok na čerpanie náhradných tréningov alebo ich refundáciu. 
e)
     Člen / zákonný zástupca je zodpovedný za prihlásenie na náhradný tréning v rovnakom kurze, iný deň v týždni ako má objednaný. Člen sa nemôže prihlásiť na náhradu tréningu do inej kategórie s výnimkou kategórií mierne pokročilí a pokročilí, ktorí si môžu tréningy nahrádzať medzi sebou. 
f)
      V prípade platby na splátky, sa nie je možné odhlásiť z tréningu ani prihlásiť na náhradný tréning mimo predplateného obdobia. V prípade, ak člen neuhradí 2. splátku kurzu do konca exspirácie, stráca možnosť vyčerpať si náhradné tréningy.
g)
     Nami garantovaná kapacita pre náhradníkov je 1-2 miesta na každý tréning (platí pre všetky detské kurzy). Počet voľných miest dostupných na náhradu sa môže meniť v prípade, ak sa iní členovia z tréningu odhlásia. Nakoľko sú miesta na náhradu obmedzené, odporúčame členom nahradiť si tréning v čo najkratšom čase po vymeškaní riadneho termínu. 
h)
     V prípade vyčerpania náhradných tréningov, alebo príležitostného zvýšenia frekvencie tréningov, si člen môže priamo cez používateľský profil za kredity dokúpiť extra tréning v rovnakej kategórií kurzu v iný deň v týždni. Počet miest dostupných na tréning je podmienený množstvom prihlásených náhradníkov. Extra tréningy sú k dispozícií len pre členov navštevujúcich naše kurzy.

 1. Skúšobné tréningy: skúšobné tréningy ponúkame novým členom iba v prípade, ak je voľná kapacita na kurze (neplatí na víkendové kurzy). Skúšobný tréning je bez viazanosti a je možné ho absolvovať po predošlej dohode alebo rezervácií miesta. Ak sa po skúšobnom tréningu rozhodne člen prihlásiť na kurz, je nutné uhradiť kurzovné na dané obdobie vrátane prvého tréningu. V prípade ak po skúšobnom tréningu nechce ďalej pokračovať, je nutné uhradiť poplatok za skúšobný tréning. 

  Rezervácia skúšobného tréningu: 
  skúšobné tréningy ponúkame novým členom iba v prípade, ak je voľná kapacita na kurze (neplatí na víkendové kurzy). Skúšobný tréning je bez viazanosti a je možné ho absolvovať po predošlej dohode alebo rezervácií miesta. Poplatok za rezervovaný (skúšobný tréning) je potrebné uhradiť pred začiatkom prvej lekcie. Ak sa po skúšobnom tréningu rozhodne člen pokračovať v kurze, je nutné svoj záujem potvrdiť na recepcii a doplatiť zvyšnú čiastku splátky za kurz. V prípade, ak po skúšobnom tréningu nechce ďalej pokračovať, registráciu zrušíme. 

 2.  Pri registrácií na kurzy vyšších úrovní (mierne pokročilí, pokročilí a pod.) Je nutné, aby člen  disponoval používateľským profilom. Daný profil musí byť autorizovaný na vyššiu úroveň, ktorú je možné získať navštevovaním nižšej úrovne kurzu alebo vykonaním skúšok u trénera. V prípade záujmu o skúšky je potrebné si dohodnúť termín na info@parkourskola.sk

 3.  V prípade zrušenia tréningu z dôvodu na strane Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo určiť a uskutočniť náhradnú lekciu v inom termíne (napr. iný deň v týždni, než je tréning naplánovaný), či inou formou (zmena priestoru tréningu, dĺžky atď.) alebo preniesť sumu tréningu do formy kreditov. Všetky uvedené možnosti sú brané ako plnohodnotná náhrada služby. 

 4. Súčasťou našich tréningov môžu byť aj tréningy vonku. Účasťou na týchto tréningoch berie člen na vedomie zvýšené riziko úrazu, ktoré môže vzniknúť v priebehu tréningu vonku. Ďalej bol oboznámený s tréningovým procesom a boli mu zodpovedané všetky prípadné otázky. Tréningy vonku sa môžu konať aj za nepriaznivého počasia, preto je potrebné prispôsobiť tomu vhodné oblečenie. 


B.     Skupinové tréningy, open gym (ďalej len „tréningy“)

 1. Každý účastník tréningu (člen) musí mať vlastný existujúci profil, prípadne podprofil. Na tréning nie je možný vstup bez profilu vytvoreného na www.parkourskola.sk. Po prihlásení do profilu má člen možnosť si rezervovať konkrétny druh tréningu, prostredníctvom nášho rezervačného systému. Na prihlásenie je potrebné disponovať požadovaným množstvom kreditov, ktoré si môžete zakúpiť priamo v profile (prostredníctvom platobnej brány), alebo v hotovosti na recepcii prevádzky.
   
 2. Na každý tréning je potrebné zarezervovať si miesto cez rezervačný systém, nakoľko tréning je kapacitne obmedzený. Platba v hotovosti bez rezervácie miesta je podmienená registráciou profilu na www.parkourskola.sk, a počtom voľných miest na konkrétny tréning. 

 3. Open gym (voľný tréning) odporúčame pre mierne pokročilých a pokročilých členov. Tréningy sú podmienené minimálnym vekom 10+ rokov. Tréningy nie sú vedené trénerom. Jednotlivci si organizujú svoj tréningový čas samostatne. Každý účastník open gymu je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny dozor vykonávajúceho personálu. 

 

C.     Denné tábory

 1. Počas denného tábora sa môžu konať aktivity so špecifickým harmonogramom (deň v prírode, prespávačka a pod.). O aktivitách a konkrétnom programe vás budeme informovať formou e-mailu pred začatím tábora. Vyplnením a odoslaním prihlášky člen súhlasí s účasťou na daných aktivitách a prípadnou úpravou programu (napr. zmena miesta príchodu a odchodu dieťaťa). 

 2. Poskytovateľ môže pred začatím denného tábora odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedostatočného naplnenia minimálnej kapacity: 15 účastníkov. V prípade zrušenia vám ponúkneme iný termín alebo vrátime peniaze späť na účet. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Členovi. 

 3.  Povinnosti Člena a Poskytovateľa:

  K
   základným povinnostiam Člena patrí:

a)         Počas celej doby pobytu sa riadiť pokynmi vedúceho tábora, trénerov, asistentov a pracovníkov tábora a dodržiavať stanovený program
b)
         Počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo Poskytovateľa.
c)
         Prečítať si organizačné pokyny. V prípade, ak ich člen neobdrží 14 dní pred začiatkom tábora, je potrebné skontrolovať spam, prípadne nás kontaktovať o opätovné zaslanie. 
d)
         Dodržať čas nástupu na tábor a vyzdvihnutia dieťaťa uvedený v organizačných pokynoch, v prípade meškania alebo nenastúpenia nás o tom telefonicky alebo e-mailom informovať.
e)
         Pri nástupe na tábor odovzdať Vyhlásenie rodiča spoločne s kópiou zdravotnej kartičky. V prípade mimoriadnych situácií doložiť potrebné dokumenty a rešpektovať pokyny nariadené ÚVZSR alebo štátom SR (napr. Prehlásenie o bezinfekčnosti a pod.) Bez riadne vyplnených a podpísaných dokumentov nie je možný nástup na tábor a Člen stráca nárok na vrátenie peňazí.

K základným povinnostiam Poskytovateľa patrí:

a)              Informovať členov o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú známe a môžu mať vplyv na práva Člena
b)
              Najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu doručiť Členovi organizačné pokyny spoločne s potrebnými dokumentami nutnými k nástupu na tábor, a to formou e-mailu. 


D.     Pobytové tábory

 1. Vyplnením a odoslaním prihlášky, Člen / Zákonný zástupca splnomocňuje vedúceho tábora, alebo vedúcim poverené osoby k prehliadnutiu batožiny člena, v prípade podozrenia prechovávania zakázaných látok a predmetov (alkohol, cigarety a iné omamné látky; nože, ihlice, zbrane), alebo v prípade podozrenia hrubého porušenia disciplíny (krádež a pod.). Taktiež Člen súhlasí s odobratím zakázaných látok a predmetov, a následným vykonaním skúšky pri podozrení na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok u člena. V prípade porušenia disciplíny, základných povinností alebo iných situácií, ktoré sú v rozpore s týmito VOP si organizátor vyhradzuje právo na okamžité vylúčenie člena z tábora bez nároku na finančnú náhradu nevyčerpanej služby. Predčasný odvoz člena z tábora zabezpečuje Člen / Zákonný zástupca na vlastné náklady.

 2. Príslušný zdravotník v prípade úrazu alebo iných zdravotných komplikácií poskytne prvú pomoc, a pokiaľ je to potrebné privolá záchrannú zdravotnú službu. Následne kontaktuje zákonného zástupcu. 

 3. Členovia majú v cene tábora úrazové poistenie.

 4. V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný odchod pre člena z dôvodov uvedených v článku IV. Písmeno C. Bod 1. týchto VOP má Poskytovateľ právo na kompenzáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu k zákonnému zástupcovi, ako napr. : náhradné ubytovanie, dozor vedúceho, cestovné náklady atď.

 5. Povinnosti Člena a Poskytovateľa:

  K
   základným povinnostiam Člena patrí: 

  a)
           Počas celej doby pobytu sa riadiť pokynmi vedúceho tábora, trénerov, asistentov a pracovníkov tábora a dodržiavať stanovený program
  b)
           Počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo Poskytovateľa.
  c)
           Dodržať čas nástupu na tábor uvedený v organizačných pokynoch
  d)
           Pri nástupe na tábor odovzdať Vyhlásenie rodiča spoločne s Vyhlásením o zdravotnej spôsobilosti od lekára (nie staršie ako 1 mesiac). V prípade mimoriadnych situácií doložiť potrebné dokumenty a rešpektovať pokyny nariadené ÚVZSR alebo štátom SR (napr. Prehlásenie o bezinfekčnosti a pod.) Bez riadne vyplnených a podpísaných dokumentov nie je možný nástup na tábor a Člen stráca nárok na vrátenie peňazí.

  K
   základným povinnostiam Poskytovateľa patrí: 
  a)
                Informovať členov o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú známe a môžu mať vplyv na práva Člena
  b)
                Najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu doručiť Členovi organizačné pokyny spoločne s potrebnými dokumentami nutnými k nástupu na tábor, a to formou e-mailu.
  c)
                Zabezpečiť zdravotný dozor podľa platných predpisov


 6. Člen má právo kedykoľvek pred začatím pobytu odstúpiť od zmluvy podľa usmernení špecifikovaných v Článku VI. Písmeno D, Bod 7

 7. Člen môže využiť možnosť voľby ubytovania s konkrétnymi osobami (kamaráti, súrodenci), v prípade, že je to v súlade s ubytovacou kapacitou zariadenia, vekovými podmienkami pre ubytovanie určenými poskytovateľom a túto požiadavku riadne vyplnil v prihláške na tábor alebo odoslal na náš e-mail tabor@parkourskola.sk. Poskytovateľ neručí za kladné stanovisko pri vybavení žiadosti. V prípade, ak nám člen daný údaj v prihláške alebo e-mailom neposkytne najneskôr 10 dní pred začiatkom tábora, ubytovanie bude pridelené náhodne bez nároku na reklamáciu.

 

Článok V.
Online Škola

 1. Online Škola je virtuálna online databáza tréningov, cvičení a kurzov (ďalej len „Online Škola“) s cieľom edukácie členov v pohybových, vedomostných  a tomu pridružených oblastiach.

 2. Na zakúpenie online kurzu je potrebné disponovať používateľským profilom vytvoreným na www.parkourskola.sk. Zakúpením vybraného online kurzu člen získava doživotný prístup k vybranému kurzu.

 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akýkoľvek úraz alebo škodu na majetku pri vykonávaní aktivít uvádzaných v Online Škole. Zároveň nezodpovedá za technické problémy na strane člena.

 4. Obsah Online Školy je majetkom poskytovateľa, preto akékoľvek zneužitie alebo jeho šírenie (mechanickým, elektronickým alebo akýmkoľvek známym aj neznámym spôsobom) bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázané. Nedodržanie tohto zákazu bude brané ako hrubé porušenie zmluvných podmienok a budú vyvodené sankcie. 

 5. Člen nie je oprávnený postúpiť prístup k zakúpenému online kurzu, ani žiadne práva z neho plynúce na tretie osoby bez  súhlasu poskytovateľa. Zakúpený kurz je neprenosný na iného používateľa bez súhlasu poskytovateľa.

 6. Prístup k online kurzu je umožnený až po uhradení členského poplatku za online kurz v plnej výške. 

 7. Poskytovateľ upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu počas využívania Online Školy môže byť ovplyvnená rýchlosťou internetového pripojenia člena. 

 8. Storno podmienky: Člen má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od zakúpenia online kurzu. Po uplynutí tejto doby stráca člen nárok na refundáciu zakúpeného online kurzu. Storno online kurzu člen vykonáva formou e-mailu na info@parkourskola.sk, pričom deň doručenia e-mailu je braný ako deň odstúpenia od zmluvy.  

  

Článok VI.
Platobné, reklamačné a
 storno podmienky 

Platobnými podmienkami sa rozumejú členské poplatky za služby medzi Členom a Poskytovateľom. 

 1.  V prípade, že sa pri niektorej Službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), Poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu. V takomto prípade Poskytovateľ môže Členovi ponúknuť poskytnutie Služby za riadnu cenu. Ak Člen s riadnou cenou nesúhlasí, môže v takomto prípade od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.

 2.  Platbu za služby je možné uskutočniť 3 spôsobmi:
  a)
       Hotovostne na prevádzke Poskytovateľa (platí pre všetky služby)
  b)
       Online platbou cez platobnú bránu GoPay s.r.o. (platí pre kurzy, workshopy a nákup kreditov)
  c)
       Bankovým prevodom (platí pre Denné tábory, Pobytové tábory)
  d)
       Kreditmi (závisí od typu služby) 

 3. Vstupy na tréning je možné si predplatiť vo forme kreditov. Hodnota jedného kreditu je 1 EUR. Výška ceny tréningu sa riadi podľa aktuálneho cenníka zverejneného na www.parkourskola.sk. 

 4. Kredity si môžete zakúpiť v hotovosti na prevádzke, alebo online cez platobnú bránu GoPay s.r.o. (platbu môžete zrealizovať vo svojom profile). Následne sa Vám kredity automaticky pripočítajú do profilu. Bez zakúpených kreditov nebude možné zrealizovať rezerváciu miesta.

 5. Platnosť kreditov je 6 mesiacov od dňa pripísania na účet. Dátum exspirácie kreditov je závislý od dňa a času poslednej kúpy kreditov. 

 6. Zakúpené kredity sú nevratné a nie je ich možné preniesť na iný profil ani osobu.

 7. Kredity, ktorými po zakúpení disponuje člen vo svojom profile, je možné využiť na: 
  a)
       Rezerváciu miesta na tréning prostredníctvom rezervačného systému
  b)
       Úhradu platby alebo splátky kurzu
  c)
       Zakúpenie kurzu Online Školy

 8. V prípade reklamácií sa prosím obráťte na info@parkourskola.sk 

A.           Kurzy 

 1. Člen, ktorý sa prihlásil na službu realizovanú Poskytovateľom, je povinný uhradiť platbu bezkontaktne cez platobnú bránu alebo v hotovosti priamo na recepcii našej prevádzky. V prípade voľby platby v hotovosti musí byť kurzovné uhradené na začiatku 1. tréningu. V prípade, ak si člen zvolil skúšobnú hodinu, prípadne žiadal o rezervovanie miesta aj na ďalšom tréningu, suma za tieto rezervované hodiny musí byť uhradená na začiatku 1. tréningu

 2. Výška príspevku je závislá od kurzu a je uvedená na www.parkourskola.sk V prípade registrácie po začiatku obdobia kurzu systém automaticky vypočítava alikvotnú čiastku do konca obdobia kurzu. V sume za kurz sú odpočítané dni voľna a sviatky, kedy tréningy neprebiehajú.  Presný rozvrh si viete pozrieť na www.parkourskola.sk/profil/rozvrh

 3. Pri registrácií na kurz je možné využiť rozdelenie platby na splátky. V prípade výberu danej možnosti je nutné zaplatiť prvú splátku súčasne s registráciou na kurz. Následne vám príde 14 dní pred uskutočnením ďalšej splátky notifikačný e-mail. V prípade, ak člen nezaplatí splátku do stanovenej lehoty, rezervácia miesta na kurze sa ruší bez možnosti jej obnovenia. Splátky môže člen kedykoľvek doplatiť priamo vo svojom používateľskom profile alebo v hotovosti na recepcii prevádzky Poskytovateľa. 

 4.   Manipulačné poplatky:  v prípade administratívnych zmien v objednanom kurze si Poskytovateľ účtuje manipulačný poplatok vo výške 15% z ceny objednaného kurzu

  Manipulačné poplatky platia v prípadoch administratívnych zmien, napríklad:
  - zmena objednaného tréningového dňa (je možné len v prípade voľných kapacít); 
  - náhrada miesta v
   prípade odstúpenia od zmluvy z iných ako zdravotných dôvodov, pričom alikvotná suma sa počíta od dňa obsadenia zrušeného miesta náhradníkom; 
  - a
   iné.

 5. Storno podmienky:

a)    Nový člen má právo po prvom skúšobnom tréningu zrušiť prihlásenie na kurz. Peniaze sa vracajú iba za neuskutočnené tréningy. Zrušenie prihlásenia je potrebné uskutočniť bezodkladne po tréningu, a to e-mailom na info@parkourskola.sk

b)  V prípade zranenia alebo vážneho úrazu, ktorý znemožní dokončenie kurzu má člen nárok na vrátenie 100% z ceny zostávajúcich neprebehnutých tréningov. Alikvotná čiastka sa vypočíta od nasledujúceho dňa od doručenia e-mailu spolu s lekárskou správou o úraze.

Peniaze sa vracajú iba za neuskutočnené zostávajúce tréningy do konca obdobia kurzu, na ktoré sa člen registroval (neuplatnené náhradné tréningy nie je možné refundovať ani iným spôsobom kompenzovať) a to vo forme kreditov do profilu alebo na bankový účet. 

Nakoľko všetky predplatené tréningy, na ktoré sa člen prihlásil sú poskytnuté v riadnom termíne a všetky náklady spojené s uskutočnením tréningu  sú uhradené bez ohľadu na to, či sa na tréningu člen z vlastných dôvodov zúčastní alebo nie, nie je možné refundovať tréningy, ktoré prebehli avšak člen sa ich nezúčastnil. 

c) V prípade nedokončenia kurzu z iných ako zdravotných dôvodov nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej sumy. 

 B.     Skupinové tréningy, open gym (ďalej len „tréningy“)

 1. Na tréningy sa člen môže prihlásiť za kredity cez rezervačný systém, alebo platbou v hotovosti bez rezervácie miesta. 

 2. Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom tréningu. Pokiaľ tak nevykonáte, kredity vám prepadnú bez nároku na vrátenie peňazí. Odhlásenie sa z tréningu je možné vykonať vo svojom profile. 

 3. Storno podmienky:
  Člen má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od zakúpenia kreditov. Peniaze sa vracajú iba za neminuté kredity.
   


C.     Workshopy a podujatia

 1. Prihlásenie na službu organizovanú Poskytovateľom je možné priamo cez webovú stránku Poskytovateľa. Rezervácia miesta je podmienená platbou vopred bezhotovostne cez web, alebo hotovostne na prevádzke Parkour Školy.

 2. Výška príspevku je závislá od druhu služby. Aktuálna cena je vždy dostupná na www.parkourskola.sk

 3. V prípade, že Člen nenastúpi na aktivitu alebo z aktivity predčasne odíde z akéhokoľvek dôvodu (či už pre zdravotné alebo iné dôvody) nie je Poskytovateľ povinný Členovi vrátiť uhradenú sumu, ani ho inak kompenzovať.

 4. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše Člen formou e-mailu na adresu: info@parkourskola.sk. Doba vybavenia reklamácie je 30 pracovných dní od podania podnetu. 

 5. Poskytovateľ môže pred začatím služby odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade, ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (vyššia moc), bránia plniť zmluvu alebo Poskytovateľ nenaplní minimálnu kapacitu účastníkov potrebných na zrealizovanie služby. Poskytovateľ oznámi Členovi odstúpenie od zmluvy bezodkladne pred začatím čerpania služby. V tomto prípade má Člen nárok na vrátenie zaplatenej sumy za službu alebo využitie ponuky náhradného termínu služby, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodná objednaná služba. Týmto odstúpením od zmluvy Poskytovateľ nie je povinný hradiť Členovi škody nad rámec objednanej služby. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Členovi. 

 6. Storno podmienky: 

  V
   prípade, ak člen nemôže nastúpiť na aktivitu:
  -
          4 a viac dní, Vám bude vrátených 100% z kúpnej sumy 
  -
          3 - 0 deň Vám bude vrátaných 0% z kúpnej sumy. 

  Miesto je možné preniesť na náhradníka, ktorý nás kontaktuje v predstihu na
   info@parkourskola.sk Finančné vyrovnanie vykoná člen a náhradník medzi sebou.


D.     Tábory (pobytové tábory, denné tábory, ďalej len „tábor“) 

 1. Člen, ktorý sa prihlásil na tábor organizovaný Poskytovateľom, je povinný uhradiť celú sumu uvedenú na www.parkourskola.sk  najneskôr do 7 dní od registrácie, alebo zálohu 50% z celkovej kúpnej sumy. Za službu je možné zaplatiť bankovým prevodom na účet SK42 8330 0000 0025 0148  9560, pričom v platbe člen uvedie variabilný symbol obdržaný v potvrdzovacom e-maili z registrácie, pokiaľ nie je v e-maili uvedené inak, alebo v hotovosti na prevádzke. Ak záloha alebo celá čiastka nebude uhradená v stanovených termínoch, nevieme zaručiť rezerváciu miesta v tábore.

 2. Záloha, ktorá predstavuje 50% z celkovej kúpnej sumy za službu je nevratná. Zvyšnú sumu treba doplatiť v termíne 14 dní pred začiatkom objednaného turnusu tábora. Ak záloha, alebo celá čiastka nebude uhradená v stanovených termínoch, nevieme zaručiť rezerváciu miesta v tábore. 

 3. V prípade registrácie na tábor v lehote kratšej ako 14 dní pred začiatkom turnusu, je člen povinný uhradiť 100% z celkovej kúpnej sumy.

 4. Poskytovateľ má právo na zaplatenie 100% ceny pobytu pred jeho poskytnutím a Člen je povinný uhradiť 100% ceny pobytu pred jeho poskytnutím.

 5. Člen má nárok na poskytnutie služieb len po včasnom zaplatení 100% ceny tábora. V prípade, že Člen z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady 100% ceny tábora, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy. 

 6. Poskytovateľ môže pred začatím služby odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade, ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (vyššia moc), bránia plniť zmluvu alebo Poskytovateľ nenaplní minimálnu kapacitu účastníkov potrebných na zrealizovanie služby. Poskytovateľ oznámi Členovi odstúpenie od zmluvy bezodkladne pred začatím čerpania služby. V tomto prípade má Člen nárok na vrátenie zaplatenej sumy za službu alebo využitie ponuky náhradného termínu pobytu alebo služby, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodná objednaná služba. Týmto odstúpením od zmluvy Poskytovateľ nie je povinný hradiť Členovi škody nad rámec objednanej služby. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Členovi. 

 7. Storno podmienky: 

  Záloha, ktorá predstavuje 50% z ceny služby je nevratná. Nárok na vrátenie doplatku vzniká v prípadoch:

  a)
       Nenastúpenia na tábor z iných ako zdravotných dôvodov:
  - 30 a viac dní pred začatím pobytu Vám bude vrátená 100% čiastka doplatku
  - 29 – 14 dní Vám bude vrátená 50% čiastka z doplatku
  - 13 – 1 deň Vám bude vrátená 0% čiastka z
   doplatku

  b)
       V prípade, ak člen nemôže nastúpiť na aktivitu zo zdravotných dôvodov (choroba, úraz), pričom je Člen povinný oznámiť skutočnosť Poskytovateľovi najneskôr 72 hodín pred nástupom na tábor, a to písomnou formou (e-mail) spoločne s predložením dokladu od lekára. V tomto prípade platia lehoty:
  -
          4 a viac dní, Vám bude vrátených 100% z kúpnej sumy 
  -
          3 - 0 deň Vám bude vrátaných 0% z kúpnej sumy. 

 8. V prípade, ak člen nenastúpi na pobyt bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, stráca nárok na vrátenie 100% z celkovej zaplatenej sumy za tábor. 

 9. V prípade že Člen nastúpi na pobyt a počas pobytu predčasne odíde z akéhokoľvek dôvodu (či už pre zdravotné alebo iné dôvody) nie je Poskytovateľ povinný Členovi vrátiť uhradenú sumu za tábor, ani ho inak kompenzovať.

 10. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše Člen formou e-mailu na adresu: tabor@parkourskola.sk. Doba vybavenia reklamácie je 30 pracovných dní od podania podnetu.

 

Článok VII.
Členstvo

 1. Registráciou profilu alebo vyplnením on-line prihlášky zverejnenej na www.parkourskola.sk, účastník dobrovoľne žiada o prihlásenie do členstva športového klubu Parkour Škola, zapísaného v Registri právnických osôb v športe pod číslom 16616.

 2. Aktívne členstvo je možné získať zakúpením niektorého z kurzov organizovaných Poskytovateľom, alebo zakúpením si členského balíčka podľa aktuálneho výberu. Členský poplatok je súčasťou tejto sumy.

 3. Aktívne členstvo a s ním späté výhody sú uplatniteľné len počas obdobia aktívneho kurzu a len na člena, ktorý zakúpil aktívne členstvo alebo navštevuje kurz.

 4. Potvrdením a odoslaním prihlášky zároveň Člen súhlasí so stanovami Poskytovateľa. Tento dokument je k dispozícií na požiadanie formou e-mailu na info@parkourskola.sk

 5.  Všetky informácie o športovom klube, práva a povinnosti členov, možnosti zániku členstva a iné, sú uvedené priamo v stanovách Parkour Škola o.z..

 6.  Druhy aktívneho členstva:
  a)
               Aktívne členstvo počas doby kurzu 
  b)
               Pol-ročné aktívne členstvo
  c)
               Ročné aktívne členstvo
  d)
               Neobmedzený mesačný open gym
  e)
               Neobmedzené mesačné členstvo

 7. Výhody aktívneho členstva uvedeného v článku VI. Bod, 6., písm. a), b), c) sú zľavy na pravidelné tréningy a udalosti organizované Poskytovateľom (zľavy neplatia na kurzy, workshopy a iné aktivity, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak), ktoré sú k dispozícií podľa aktuálneho rozvrhu zverejneného na www.parkourskola.sk. Výška zľavy na daný druh aktivity sa môže líšiť.

 8. Mesačný neobmedzený open gym platí na všetky voľné tréningy bez limitu.  Počas aktívneho neobmedzeného mesačného open gymu nebude v systéme uplatňovaný poplatok za open gym. Podmienky účasti na open gyme sú bližšie definované v článku IV, písmeno B, bod 3. 

 9. Mesačné neobmedzené členstvo platí na všetky vedené a voľné tréningy (open gym) bez limitu.  Počas aktívneho neobmedzeného členstva nebude v systéme uplatňovaný poplatok za tréning.

 10. Aktivácia členstva môže prebehnúť: 
  a)
       zakúpením si niektorého z našich kurzov, pričom členstvo platí len počas doby trvania kurzu
  b)
       Zakúpením si členského balíčka podľa aktuálneho výberu (členstvo platí od dňa aktivácie až do konca zakúpeného obdobia)  
           
 11. Aktívne členstvo nie je možné prenášať na iné osoby, a taktiež nie je možné ho refundovať v prípade choroby, úrazu alebo iného dôvodu, kvôli ktorému Člen nemohol čerpať aktívne členstvo.

 12.  V prípade, ak dôjde k zrušeniu alebo nemožnosti realizovať služby zo strany Poskytovateľa, členstvo je možné predĺžiť o alikvotnú dobu, počas ktorej trvalo obmedzenie. V prípade reklamácií sa prosím obráťte na info@parkourskola.sk 


Článok VIII.
Vyššia moc
 

 1. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Poskytovateľa (vyššia moc) alebo okolnosti na strane Člena, na základe ktorých Člen úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a Poskytovateľom zabezpečené služby, nevzniká Členovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. V mimoriadnych situáciách, kedy je zabránené Poskytovateľovi vykonávať služby, Poskytovateľ zabezpečí ich náhradu v adekvátnej forme, ktorú je možnú zrealizovať v závislosti od aktuálnej situácie. V situáciách spôsobených vyššou mocou je náhrada služieb považovaná za plnohodnotnú, bez nároku Člena na ďalšiu kompenzáciu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, epidémie a pandémie, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkoch, mimoriadne situácie ako i iné. Predpokladom je, že Poskytovateľ nemohol takému neposkytnutiu služieb zabrániť. 

 2. Poskytovateľ nezodpovedá Členovi za žiadne straty, náklady, škody alebo výdavky (vzniknuté buď na základe týchto VOP, priestupku alebo inak), ktoré utrpel alebo ktoré nastali počas konania služby v priamom alebo nepriamom dôsledku udalosti mimo kontrolu Poskytovateľa (t.j. spôsobené vyššou mocou). Členovi v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny týchto služieb ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. 


Článok IX.
Dar

Dar je ľubovoľná nevratná čiastka venovaná od darcu dobrovoľne na podporu činnosti Parkour Škola o.z.,  IČO: 51 889 064, vo forme hmotného daru alebo priamo na účet SK12 8330 0000 0022 0148 7918.


Článok X.
Ochrana osobných údajov
 

Ochrana osobných údajov sa riadi podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov, na základe ktorých sme vypracovali Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Úplné znenie je Vám k dispozícii tu.


Článok XI.
Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka. O zmene alebo aktualizácií VOP budú Členovia upozornení e-mailovou formou. V prípade, že člen nesúhlasí so zmenou VOP, môže sa odvolať na info@parkourskola.sk 

 2. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory riešiť prednostne mimosúdnou cestou písomnou formou prostredníctvom e-mailu info@parkourskola.sk. 

 3. Poskytovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia členov, ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv členov. 

 4. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia všeobecných obchodných podmienok alebo Zmluvy o poskytnutí služby nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo Zmluvy o poskytnutí služby nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zmluvy.


Podmienky sú platné od 1.1.2024