Článok I.
Vymedzenie základných pojmov


Prevádzkovateľom internetovej stránky www.parkourskola.sk je občianske združenie Parkour Škola, so sídlom Markova 1045/5, 85 101 Bratislava, IČO: 51889064,.

 

Bankové spojenie: 
Parkour Škola (kurzy, workshopy): SK12 8330 0000 0022 0148 7918 
Parkour Tábor: SK42 8330 0000 0025 0148 9560

Všetky ceny sú uvádzané v mene EUR. Uvedené ceny sú bez DPH. Nie sme platcami DPH.

 

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú: telefónne číslo: +421 910 156 270, alebo e-mail info@parkourskola.sk

 

Členom sa stane každá osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, a to vyplnením a odoslaním on-line registračného formulára prostredníctvom webu www.parkourskola.sk. V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov, členstvo registruje jeho zákonný zástupca.

Služby pozostávajú z kurzov, táborov, workshopov, open gymov a inou činnosťou organizovanou v súlade so stanovami Parkour Škola o.z., za cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj a podporu Parkouru na Slovensku. Aktuálna ponuka služieb je dostupná na www.parkourskola.sk

 

Článok II.
Základné ustanovenia

 

  1. Medzi Parkour Škola o.z. a členom / zákonným zástupcom vzniká záväzný zmluvný vzťah platný od vyplnenia a odoslania on-line registračného formulára na konkrétnu službu uvedenú na www.parkourskola.sk, a jej následným potvrdením o prijatí, ktoré je vygenerované systémom.
  2. Člen odoslaním prihlášky potvrdzuje, že bol oboznámený s všeobecnými podmienkami (VP) a zaväzuje sa zaplatiť cenu objednanej služby.
  3. Zmluvou sa pre účely týchto VP rozumie zmluva medzi Parkour Škola o.z. a Členom, predmetom ktorej je poskytnutie služieb podľa tejto webovej stránky, a ktorá je uzavretá postupom podľa týchto VP.
  4. Člen má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od podania on-line prihlášky. Peniaze sa vracajú iba za neabsolvované tréningy alebo neminuté kredity. V prípade odstúpenia od zmluvy pri tábore je zaplatená záloha nevratná. 

 

Článok III.
Podmienky poskytovania služby

 

1.        Kurzy

 

1.1.      Kurzy organizované Parkour Škola o.z., sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti.

1.2.    Podmienkami navštevovania kurzov sú vek (podľa druhu kurzu) a dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Preto pred zahájením tréningového procesu odporúčame navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné oznámiť trénerovi. Ak sa tak neurobí, telesné aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade, za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na kurz. Taktiež je vhodné uviesť lieky, ktoré člen pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví.

1.3.    V prípade akútneho ochorenia v trvaní viac ako 2 týždne, je nutné nás vopred informovať telefonicky alebo e-mailom, inak člen stráca nárok na finančnú náhradu za neabsolvované tréningy (vid. Čl. IV, bod 1.7. )

1.4.    Vyplnením a odoslaním prihlášky člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami kurzu a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Parkour Škola o.z.. Taktiež prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

1.5.    Vyplnením a odoslaním prihlášky berie člen/zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať.

1.6.    Tréningy Parkouru môžu svojim charakterom vyzerať nebezpečne. Na našich kurzoch sa venujeme systematickej príprave členov, ktorá pozostáva z fyzickej, psychickej a technickej prípravy. K náročnejším prvkom sa dostávame až po zvládnutí základných prvkov a ku každému členovi pristupujeme v závislosti od jeho individuálnych predispozícií. Tréningový proces je modelovaný tak, aby sa telo systematicky adaptovalo na záťaž, ktorá je súčasťou tréningu Parkouru. Bez adekvátnej prípravy nie je možné pristúpiť k zložitejším preskokom alebo akrobatickým prvkom.

1.7.    V prípade úrazu postupujeme podľa jeho závažnosti. Pokiaľ je to potrebné, podávame prvú pomoc a okamžite kontaktujeme zákonného zástupcu. Členovia nemajú v cene kurzu úrazové poistenie. Liečenie sa vykonáva v rámci zdravotného poistenia detí.

1.8.   Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera alebo jeho asistenta, svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu asistenciu, nie je možné zo strany Parkour Škola o.z. preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené na tréningu.

1.9.    Súčasťou našich kurzov sú aj tréningy vonku. Účasťou na týchto tréningoch berie člen na vedomie zvýšené riziko úrazu, ktoré môže vzniknúť v priebehu tréningu vonku. Ďalej bol oboznámený s tréningovým procesom a boli mu zodpovedané všetky prípadné otázky. Tréningy vonku sa môžu konať aj za nepriaznivého počasia, preto je potrebné prispôsobiť tomu vhodné oblečenie.

1.10.Parkour Škola o.z. nezodpovedá za zranenia a škody na majetku mimo tréningového procesu.

1.11.   Parkour Škola o.z. nezodpovedá za straty a odcudzenie majetku mimo priestorov telocvične.

2.      Tábory

 

2.1.    Tábory organizované Parkour Škola o.z. sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti.

2.2.    Podmienkami účasti na tábore sú vek, dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Pred zahájením táboru musí člen navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné doložiť vyhlásením od lekára a zákonného zástupcu, ktoré člen odovzdá pri nástupe na tábor. Ak tak neurobí, nie je možné absolvovať tábor pod vedením Parkour Škola o.z. a člen stráca nárok na finančnú náhradu. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na tábor. Taktiež je vhodné uviesť lieky, ktoré člen pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví.

2.3.  Vyplnením a odoslaním prihlášky člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami účasti na tábore a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Parkour Škola o.z., a prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

2.4.  V prípade úrazu postupujeme podľa jeho závažnosti. Pokiaľ je to potrebné, príslušný zdravotník podáva prvú pomoc a následne kontaktujeme zákonného zástupcu. Členovia majú v cene tábora úrazové poistenie.

2.5.  Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta alebo príslušného dozoru, svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu asistenciu, nie je možné zo strany Parkour Škola o.z. preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené pri aktivitách Parkour Škola o.z.

2.6.  Vyplnením a odoslaním prihlášky berie člen/zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraz mohli nastať.

2.7.   Organizátor a pracovníci tábora nezodpovedajú za stratu / krádež / poškodenie osobných vecí dieťaťa (oblečenie, obuv, elektronika, mobilné telefóny, peniaze a iné). Organizátor nie je povinný riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.

2.8.  Vyplnením a odoslaním prihlášky, zákonný zástupca člena, splnomocňuje pedagogický dozor k prehliadnutiu batožiny člena, v prípade podozrenia prechovávania zakázaných látok a predmetov (alkohol, cigarety a iné omamné látky; nože, ihlice, zbrane), alebo v prípade podozrenia hrubého porušenia disciplíny (krádež a pod.). Taktiež súhlasím s odobratím zakázaných látok a predmetov, a následným vykonaním skúšky pri podozrení na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok u člena. V prípade porušenia disciplíny si organizátor vyhradzuje právo na okamžité vylúčenie člena z tábora bez nároku na finančnú náhradu. Predčasný odvoz člena z tábora je na vlastné náklady.


3.      Tréningy: Open Gym, Vedené tréningy

 

3.1.    Miesto konania Tréningov: Open Gym, Vedené tréningy (ďalej len tréningy) je Športová hala Lamač, Na barine 2978/18, 841 03 Bratislava

3.2. Kondičný tréning je organizovaný Parkour Škola o.z., a je vhodný pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti. Tréning je vhodný pre všetkých (deti aj dospelí) bez ohľadu na predošlú skúsenosť s Parkourom. Minimálny vek účastníka je 9 rokov. Tréningy sú vedené.

3.3.  Open Gym organizovaný Parkour Škola o.z., je vhodný pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti. Tréning odporúčame pre mierne pokročilých a pokročilých žiakov, taktiež je vhodný pre dospelých. Minimálny vek účastníka Open Gymu je 9 rokov. Tréningy nie sú vedené. Jednotlivci si organizujú svoj tréningový čas samostatne. V prípade potreby je na tréningu k dispozícií tréner, ktorý rád poradí alebo poskytne dopomoc.

3.4.  Podmienkami navštevovania tréningov je dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Preto pred zahájením tréningového procesu odporúčame navštíviť lekára a požiadať o  preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné oznámiť trénerovi. Ak sa tak neurobí, telesné aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade, za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca.

3.5.  Vyplnením a odoslaním registrácie člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami tréningov a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň registráciou a prihlásením sa na konkrétny termín tréningu záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Parkour Škola o.z.. Taktiež prehlasuje, že uvedené údaje pri registrácií sú pravdivé a úplné. Odoslaním registrácie a prihlásením sa na tréning účastník súhlasí so všetkými všeobecnými podmienkami Parkour Škola o.z.

3.6.  Účasťou na tréningoch berie člen/zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať.

3.7.  V prípade úrazu postupujeme podľa jeho závažnosti. Pokiaľ je to potrebné, podávame prvú pomoc. V prípade neplnoletosti člena okamžite kontaktujeme zákonného zástupcu. Členovia nemajú v cene tréningu úrazové poistenie. Liečenie sa vykonáva v rámci vlastného zdravotného poistenia.

3.8.  Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta alebo dozor vykonávajúcej osoby, svojvoľne skúša nové prvky bez riadnej pomoci, preceňuje svoje schopnosti, alebo nedodržiava prevádzkový poriadok a pravidlá, nie je možné zo strany Parkour Škola o.z. preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené na tréningu.

3.9.  V prípade škody na majetku športovej haly Lamač a majetku Parkour Škola o.z. z dôvodu neprimeraného používania náčinia a náradia je člen/zákonný zástupca povinný uhradiť všetky škody spôsobené na majetku.

3.10. Každý účastník pri vstupe na tréning je povinný sa riadiť prevádzkovým poriadkom športovej haly Lamač a organizátora Parkour Škola o.z.. V prípade porušenia disciplíny si organizátor vyhradzuje právo vykázať člena z tréningu, pripadne zakázať vstup na tréning. V takomto prípade môže organizátor členovi zablokovať účet, čím mu budú pozastavené predplatené kredity.

3.11.   Parkour Škola o.z. nezodpovedá za voľne odložené veci, odporúča užívateľom a návštevníkom cennosti zobrať so sebou do priestorov telocvične.

 

 

 Prevádzkový poriadok Športovej Haly Lamač

 

1.          Vstup do priestorov haly je možný 15 minút pred začatím tréningu, a následne je potrebné opustiť halu maximálne 15 minút po skončení tréningu. Vstup do priestorov telocvične je možný 5 minút pred začatím tréningu a následne je potrebné opustiť telocvičňu maximálne 5 minút po skončení tréningu.

2.         Na športovú plochu je povolený vstup len v čistej športovej obuvi s nefarbiacou podrážkou a vhodnom športovom oblečení.

3.         Užívatelia sú v priestoroch a v okolí športovej haly povinný dodržiavať čistotu a poriadok, hospodáriť s inventárom a majetkom nachádzajúcim sa v objekte a chrániť majetok, dodržiavať všetky protipožiarne opatrenia.

4.        V celom objekte je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, konzumovať jedlo, alkohol, drogy.

5.         Správca športovej haly neručí v objekte za voľne odložené veci, odporúča užívateľom a návštevníkom cennosti zobrať so sebou do priestorov telocvične. Správca športovej haly nezodpovedá za veci návštevníkov.

6.         Parkovanie vozidiel je možné na parkovisku pred objektom športovej haly. Parkovisko nie je strážené a správca objektu športovej haly nezodpovedá za škody spôsobené cudzím subjektom na majetku užívateľa parkoviska.

7.         Užívatelia sa pohybujú v priestoroch prevádzky na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť.

8.        Je zakázané: 
a) vodiť do priestorov športovej haly psov a iné zvieratá,
b) vstupovať bicyklom, kolieskovými korčuľami, kolobežkami a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku, resp. ublíženie na zdraví,
c) vstupovať do telocvične v inej obuvi ako je čistá športová obuv s nefarbiacou podrážkou,
d)  nosiť jedlo a žuvačky na športovú plochu
e)  fajčiť v celom objekte športovej haly

Prevádzkový poriadok Parkour Školy 

1.     Je zakázané vstupovať na tatami v akejkoľvek obuvi!

2.    V prípade škody na majetku spôsobenej iným nájomcom alebo návštevníkom Športovej haly Lamač, je vinník povinný bezodkladne uhradiť škodu na majetku, ktorú spôsobil. 

3.    Parkour Škola nezodpovedá za úrazy a škody na majetku Športovej haly Lamač v čase mimo tréningových hodín Parkour Školy.

4.   Všetci návštevníci a členovia sú vstupom do haly povinný rešpektovať prevádzkový poriadok a pravidlá Športovej haly Lamač a Parkour Školy.

5.    Členovia sa rešpektujú navzájom a prekážky môžu meniť po dohode s ostatnými členmi, prípadne dozor vykonávajúcim trénerom.

6.   Členovia sa počas tréningu zdržujú výlučne v Parkour zóne. Nezasahujú do iných zón Športovej haly Lamač.

7.    Členovia zanechajú po skončení Open Gymu tréningovú plochu upratanú.

8.   Členovia môžu využívať náčinie a náradie len na účel, na ktorý bolo vyrobené.

9.   Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta alebo dozor vykonávajúcej osoby, svojvoľne skúša nové prvky bez riadnej pomoci, preceňuje svoje schopnosti, alebo nedodržiava prevádzkový poriadok a pravidlá, nie je možné zo strany Parkour Školy preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené na tréningu.

10. Každý účastník pri vstupe na tréning je povinný sa riadiť prevádzkovým poriadkom a pravidlami Športovej haly Lamač a  Parkour Školy. V prípade porušenia disciplíny si organizátor vyhradzuje právo vykázať člena z tréningu, pripadne zakázať vstup na Open Gym. V takomto prípade môže organizátor členovi zablokovať účet, čím mu budú pozastavené predplatené kredity.

11.   V prípade, ak člen nedodržuje uvedené podmienky, Parkour Škola o.z. nezodpovedá za akýkoľvek úraz alebo škodu na majetku, ďalej viď. Článok III. bod 3.8, 3.9, 3.10.


4. Workshopy

 

4.1.      Workshopy organizované Parkour Škola o.z., sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti.

4.2.    Podmienkami účasti je vek (v závislosti od druhu workshopu) a dobrý zdravotný a mentálny stav člena. Preto pred zahájením workshopu odporúčame navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné oznámiť trénerovi. Ak sa tak neurobí, telesné aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade, za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na workshop. Taktiež je vhodné uviesť dôležité informácie o zdravotnom stave, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdravý.

4.3.   Vyplnením a odoslaním prihlášky člen prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami workshopu a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Parkour Škola o.z.. Taktiež prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

4.4.  Vyplnením a odoslaním prihlášky berie člen/zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať.

4.5.  V prípade úrazu postupujeme podľa jeho závažnosti. Pokiaľ je to potrebné, podávame prvú pomoc a okamžite kontaktujeme zákonného zástupcu. Členovia nemajú v cene workshopu úrazové poistenie. Liečenie sa vykonáva v rámci zdravotného poistenia detí.

4.6. Ak sa člen správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera alebo jeho asistenta, svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu asistenciu, nie je možné zo strany Parkour Škola o.z. preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené na workshope.

4.7.  Parkour Škola o.z. nezodpovedá za zranenia a škody na majetku mimo tréningového procesu.

4.8.  Parkour Škola o.z. nezodpovedá za straty a odcudzenie majetku mimo priestorov telocvične.

4.9. Všetci návštevníci Športovej haly Lamač sú povinný riadiť sa prevádzkový poriadkom a pravidlami uvedenými v bode 3. tohto článku.

 

 

 

 

Článok IV.
Platobné a reklamačné podmienky

 

Platobnými podmienkami sa rozumejú platby za služby medzi členom a Parkour Škola o.z.

 

1.        Kurzy

 

1.1.      Člen / zákonný zástupca, ktorý sa prihlásil na kurz Parkour Škola o.z., je povinný uhradiť najneskôr do začiatku 2. tréningu platbu na účet SK1283300000002201487918, pričom do poznámky uvedie MENO člena (dieťaťa)

1.2.    Výška príspevku je závislá od kurzu a je uvedená na www.parkourskola.sk/kurzy. Pokyny k platbe obdrží člen / zákonný zástupca na emailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške. Platbu je možné uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti priamo na tréningu.

1.3.    Člen / zákonný zástupca má právo po prvom absolvovanom tréningu bezplatne zrušiť prihlásenie. Zrušenie prihlásenia je potrebné uskutočniť písomne, e-mailom na info@parkourskola.sk

1.4.    V prípade potreby rozdelenia platby za kurz na splátky prosím napíšte žiadosť na email info@parkourskola.sk

1.5.    V prípade neskoršieho nastúpenia na kurz sa prosím informujte o výške príspevku na email info@parkourskola.sk. Následne vám vypočítame alikvotnú čiastku za daný kurz.

1.6.    V prípade účasti na tréningoch v nižšej frekvencií ako je uvedená na www.parkourskola.sk/kurzy, nám prosím napíšte email na info@parkourskola.sk a informujte sa o výške sumy za daný kurz.

1.7.    Reklamačné podmienky: 
Ak je dieťa choré dlhšie ako 2 týždne, je potrebné nás o tom vopred informovať a potom poslať na náš e-mail potvrdenie od lekára. Následne odrátame 50% z ceny neabsolvovaných tréningov. Nárok na vrátenie 100% z ceny neabsolvovaných tréningov vzniká v prípade vážneho úrazu, ktorý znemožní dokončenie kurzu. Vtedy je možné vrátiť peniaze za zvyšné tréningy, alebo ich preniesť do ďalšieho kurzu. Alikvotná čiastka sa vypočíta od dňa doručenia e-mailu spolu s lekárskou správou o úraze.

1.8.   V prípade nedokonečenia kurzu z iných ako zdravotných dôvodov vzniká nárok na vrátenie 50% ceny z neabsolvovaných tréningov. Alikvotná čiastka sa začína počítať až odo dňa doručenia e-mailu o odhlásení sa z kurzu na info@parkourskola.sk 

1.9.    Reklamačné podmienky je možné uplatniť si maximálne 6 mesiacov od dňa doručenia e-mailu o odhlásení sa, alebo v prípade úrazu od doručenia e-mailu spolu s lekárskou správou. 

2.      Tábory

 

2.1.    Člen / zákonný zástupca, ktorý sa prihlásil na tábor organizovaný Parkour Škola o.z., je povinný uhradiť celú sumu uvedenú na www.parkourskola.sk/tabor najneskôr do 7 dní od registrácie, alebo zálohu 50% z celkovej sumy. Číslo účtu: SK42 8330 0000 0025 0148  9560. Po odoslaní registrácie Vám príde potvrdzovací e-mail s údajmi o platbe a prideleným variabilným symbolom. 

2.2.   Záloha, ktorá predstavuje 50% z celkovej sumy za službu je nevratná. Zvyšnú sumu treba doplatiť v termíne do 31.3.2020. Ak záloha, alebo celá čiastka nebude uhradená v stanovených termínoch, nevieme zaručiť rezerváciu miesta v tábore.

2.3.  V prípade registrácie po termíne 31.3.2020 je potrebné zaplatiť celú sumu do 5 pracovných dní.

2.4.  Reklamačné podmienky: záloha, ktorá predstavuje 50% z ceny služby je nevratná. Nárok na vrátenie doplatku vzniká v prípadoch:

2.4.1. Nenastúpenia na tábor z iných ako zdravotných dôvodov:
- 30 a viac dní pred začatím pobytu Vám bude vrátená 100% čiastka doplatku
- 29 – 14 dní Vám bude vrátená 50% čiastka z doplatku
- 13 – 1 deň Vám bude vrátená 0% čiastka z doplatku

2.4.2.      Nenastúpenia na tábor zo zdravotných dôvodov (choroba, úraz) Vám bude po predložení dokladu od lekára vrátených 100% z celkovej sumy (záloha, doplatok)

3.      Tréningy: Open Gym, Vedené tréningy

 

3.1.   Všetky ceny sú uvádzané v EUR. Ceny sú bez DPH. Nie sme platci DPH.

3.2.  Na každý tréning je potrebné zarezervovať si miesto, nakoľko tréning je kapacitne obmedzený. To je možné urobiť maximálne 7 dní vopred. Ak chcete mať istotu, že sa na tréning dostanete, tak si vopred miesto rezervujte. Platba v hotovosti bez rezervácie miesta je podmienená registráciou profilu na www.parkourskola.sk, a počtom voľných miest na konkrétny termín.

3.3.  Každý účastník Open Gymu musí mať vlastný existujúci profil. Na tréning nie je možný vstup bez profilu vytvoreného na www.parkourskola.sk. Po prihlásení máte možnosť si rezervovať konkrétny termín Open Gymu.

3.4.  Vstupy na tréning je možné si predplatiť vo forme kreditov. Hodnota jedného kreditu je 1 EUR. Pri predplatení väčšieho množstva kreditov získate výhodnejšiu ponuku podľa aktuálneho cenníka na www.parkourskola.sk

3.5.  Platobné možnosti: Kredity si môžete zakúpiť v hotovosti na tréningu, alebo online cez platobnú bránu GoPay s.r.o. (platbu môžete zrealizovať vo svojom profile). Následne sa Vám kredity automaticky pripočítajú do profilu. Bez zakúpených kreditov nebude možné zrealizovať rezerváciu miesta.

3.6.  Platnosť kreditov je 6 mesiacov od dňa pripísania na účet. Dátum exspirácie kreditov je závislý od dňa poslednej kúpy kreditov.

3.7.   Ceny za vstupy sa riadia podľa aktuálnej ponuky na www.parkourskola.sk/open-gym alebo na www.parkourskola.sk/vedene-treningy

3.8.  Aktívny účastníci našich kurzov majú zvýhodnené vstupné. Na získanie zľavy je potrebné pri registrácií vyplniť kolónku člen spolu s potrebnými údajmi na verifikáciu člena. Verifikácia člena bude vykonaná v priebehu 24 hodín.

3.9.  Reklamačné podmienky:
Rezerváciu máte možnosť zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom tréningu. Pokiaľ tak nevykonáte, kredity vám prepadnú bez nároku na vrátenie peňazí. Odhlásenie sa z tréningu je možné vykonať vo svojom profile alebo kliknutím na „odhlásiť sa“ pod daným tréningom na 
www.parkourskola.sk/open-gym alebo www.parkourskola.sk/vedene-treningy

3.10.   Zakúpené kredity sú nevratné a nie je ich možné preniesť na iný profil.

3.11.     V prípade reklamácií sa prosím obráťte na info@parkourskola.sk

 

4. Workshopy

 

4.1.    Člen / zákonný zástupca, ktorý sa prihlásil na workshop Parkour Škola o.z., je povinný uhradiť najneskôr do 3 dní platbu na účet SK1283300000002201487918, pričom uvedie variabilný symbol obdržaný v potvrdzovacom e-maily z registrácie. Pokiaľ nie je uhradená platba do stanoveného termínu, nedokážeme zaručiť rezerváciu miesta.

4.2.   Výška príspevku je závislá od workshopu a je uvedená na www.parkourskola.sk/workshop. Pokyny k platbe obdrží člen / zákonný zástupca na emailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške. Platbu je možné uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti priamo na tréningu.

 

4.3.  Reklamačné podmienky: 

       4.3.1    V prípade nenastúpenia na workshop:

- 30 a viac dní pred začatím workshopu Vám bude vrátená 100% čiastka kúpnej sumy
- 29 – 14 dní Vám bude vrátená 50% čiastka z kúpnej sumy
- 13 – 1 deň Vám bude vrátená 0% čiastka z kúpnej sumy

 

4.3.2    V prípade, ak člen nemôže nastúpiť na workshop zo zdravotných dôvodov (choroba, úraz), môže namiesto seba nájsť náhradníka. Následne je potrebné aby náhradník vykonal registráciu na daný workshop a kontaktoval nás na workshop@parkourskola.sk 
Finančné vyrovnanie vykoná člen a náhradník medzi sebou. 

 

4.4. V prípade reklamácií sa prosím obráťte na workshop@parkourskola.sk

 

 

 

5.     Dar - podmienky opakovanej platby:

5.1.  Dar je ľubovoľná nevratná čiastka venovaná od darcu dobrovoľne na podporu činnosti Parkour Škola o.z.,  IČO: 51 889 064, cez darovací formulár umiestnený na www.parkourskola.sk. Dar môže byť na báze jednorázovej alebo opakovanej platby. 
5.2. Opakovaná platba je realizovaná za účelom pravidelného daru pre Parkour Škola o.z., IČO: 51 889 064
5.3.  Opakovaná platba je realizovaná automaticky cez platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768
5.4.  Maximálna čiastka opakovanej platby je stanovená samotným darcom prostredníctvom formulára uvedeného na www.parkourskola.sk
5.5.  Zvolená darovaná čiastka je fixná. Darca ju môže kedykoľvek zmeniť kontaktovaním prijímateľa na info@parkourskola.sk
5.6.  Obdobie, počas ktorého bude opakovaná platba strhávaná je 24 mesiacov
5.7.  Frekvencia opakovanej platby je 1 mesiac. 
5.8.  Dátum strhávania platby je fixný. Ďalšie platby sú započítané v deň realizácie prvej platby nasledujúceho mesiaca. 
5.9.  Zmenu nastavenia alebo zrušenie opakovanej platby je možné zrealizovať priamo cez odkaz uvedený v potvrdzovacom e-maily o prijatí daru, alebo na info@parkourskola.sk
5.10.  Odoslaním daru súhlasím s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay. S údajmi spoločnosť GOPAY s.r.o. nakladá podľa medzinárodného štandardu PCI-DSS Level 1 (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

 

 

Článok IV.
Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov sa riadi podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov, na základe ktorých sme vypracovali Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Úplné znenie je Vám k dispozícii tu.

 

Článok V.
Záverečné ustanovenia

 

  1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka.
  2. Občianske združenie Parkour Škola o.z. má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia členov, ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv členov.